A Messiás eljövetele

Jézus eljövetelének ígéretét számos ószövetségi prófécia jeleni ki.

A Lukács evangéliumban olvashatjuk, hogy Jézus Názáretben a zsinagógában Ézsaiás 61: 1-3 verseit olvassa fel.

Lukács 4:14-21  Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.

15  És õ taníta azoknak zsinagógáiban, dicsõíttetvén mindenektõl.

16  És méne Názáretbe, a hol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.

17  És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, a hol ez vala írva:

18  Az Úrnak lelke van és rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívûeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,

19  Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

20  És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei õ reá valának függesztve.

21  Õ pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.

A második eljövetelére vonatkozó igerészt azonban nem olvasta fel hanem „behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült”. A jelen lévő zsidók pontosan tudták, hogy nincs vége a mondatnak.

A felolvasott írás Ézsaiás 61:1-3

Ézsaiás 61:1  “Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívûeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek  megoldást;

61:2  Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;

61:3  Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsõségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Õ dicsõségére!”

Messiás azt jelenti, „a Felkent”. Jézus Nem olajjal lett felkenve, mint a próféták, hanem Szent Szellemmel.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.08.29.