Az Úr jókedvének esztendeje

Luk 4:16 Jézus Názáretbe ment, a hol felneveltetett: és bement, szokása szerint, szombat napon a zsinagógába, és felállt olvasni.
 4:17 És adták néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, a hol ez vala írva:
4:18 Az Úrnak lelke van és rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyitását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,
4:19 Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.  4:20 És behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenek szemei reá valának függesztve.
 4:21 Õ pedig kezdett hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.

 

Efézus 1:3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
1:4 A szerint, a mint magának kiválasztott minket Õ benne a világ teremtetése elõtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Õ elõtte szeretet által,
1:5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Õ akaratjának jó kedve szerint,
1:6 Kegyelme dicsõségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,
1:7 A kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, a bûnöknek bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.
1:8 Melyet nagy bõséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,
1:9 Megismertetvén velünk az Õ akaratjának titkait az Õ jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,
1:10 Az idõk teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;

Tóth Viktor

2021.06.06