„Boldog az aki nem botránkozik meg bennem”

Mindenkinek személyes felelőssége, hogy kinek a hajójára száll fel. Az Isten elől menekülő Jónáséra,  vagy Pál apostoléra ahol a végsőkig kitart a viharok ellenére is. Ehhez fel kell ismerni, hogy ki a Pál és ki a Jónás, és hová helyezett téged Isten?

Bárki kerülhet nehéz körülmények közé, amelyek során elbizonytalanodik azzal kapcsolatban, hogy mit is mondott neki Isten.

Még Keresztelő Jánossal is megtörtént, amikor börtönbe került:  Máté 11:2-3  János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettõt az õ  tanítványai közül, Monda néki: Te vagy-é az, a ki eljövendõ, vagy mást várjunk?

Jézus mit válaszolt neki?

Máté 11:4  És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok:

11:5  A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik;

11:6  És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik.

Ma azt mondtanánk, hogy áldott, aki nem akad ki a külsőségeken.

Isten azt akarja, hogy ezek a csodák, jelek megtörténjenek az életedben. Ehhez félre kell tenni minden előítéletet.

Róma 9:30-33  Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, a kik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, még pedig a hitbõl való igazságot;

9:31  Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére.

 9:32  Miért? Azért, mert nem hitbõl keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteibõl volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe,

9:33  A mint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és a ki hisz benne, nem szégyenül meg.

 

Apostolok cselekedete 27:4-37  És onnan elindulván, Ciprus alatt evezénk el, mivelhogy a szelek ellenkezõk valának.

27:5  És a Cziliczia és Pámfilia mellett levõ tengeren átevezvén, eljutánk a licziai Mirába.

27:6  És mivel ott a százados egy Itáliába menõ alexandriai hajót talált, abba szállított be minket.

27:7  Több napon át azonban lassan hajózván és nehezen érkezvén Knidushoz, mivel nem enged vala bennünket odajutni a szél, elhajózánk Kréta alatt, Salmóné mellett,

27:8  És nagy ügygyel-bajjal elhajózván mellette, jutánk egy helyre, melyet Szépkikötõknek neveznek, melyhez közel vala Lásea városa.

27:9  Mivel pedig sok idõ mult el, és a hajózás más veszedelmes vala, mivelhogy a bõjt is elmult immár, inti vala Pál õket,

Act 27:10  Ezt mondván nékik: Férfiak, látom, hogy nemcsak a teréhnek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni e hajózás.

27:11  De a százados inkább hisz vala a kormányosmesternek és a hajótulajdonosnak, hogynem annak, a mit Pál mond vala.

27:12  Mivel pedig az a kikötõ telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozá, hogy hajózzanak el onnan is, ha valami módon eljutva Fénixbe, Kréta kikötõjébe, mely délnyugot és északnyugot felé néz, kitelelhetnének.

27:13  Mivel pedig déli szél kezdett lassan fúni, azt gondolván, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulván, közelebb hajóztak el Kréta mellett.

27:14  Nemsokára azonban viharos szélvész csapott le oda, mely Észak-keleti szélnek neveztetik.

27:15  Mikor pedig a hajó elragadtatott, és nem bírt a széllel szembe menni, nekieresztvén azt, vitetünk vala tova.

27:16  Mikor pedig egy kis sziget alá futottunk, mely Klaudának hívattatik, csak alig bírtuk hatalmunkba keríteni a csolnakot.

27:17  Melyet miután felvontak, védõeszközöket alkalmaznak vala, alól megövedzvén a hajót; és mivel félnek vala, hogy zátonyra bukkannak, lebocsátván a vitorlát, úgy vitetnek vala.

27:18  Mikor pedig a szélvésztõl nagyon hányattatánk, másnap a hajóterhet kihányák;

Act 27:19  És harmadnap tulajdon kezeinkkel hányók ki a hajó felszerelését.

27:20  Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felõl.

27:21  Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván õ közöttük, monda: Jóllehet szükséges lett volna, óh férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt:

27:22  Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek; mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó.

27:23  Mert ez éjjel mellém álla egy angyala az Istennek, a kié vagyok, a kinek szolgálok is,

27:24  Ezt mondván: Ne félj Pál! A császár elé kell néked állnod. És ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled hajóznak.

27:25  Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istnnek, hogy úgy lesz, a mint nékem megmondatott.

Act 27:26  Egy szigetre kell pedig nékünk kivetõdnünk.

27:27  Mikor pedig a tizennegyedik éjszaka eljött, a mint ide s tova hányatánk az Ádrián, éjféltájban észrevevék a hajósok hogy valami szárazföld közelget hozzájok.

27:28  És lebocsátván a vízmérõ ónt, húsz ölnyinek találák, majd egy kevéssé tovább menvén és ismét lebocsátván a vízmérõ ónt, találák tizenöt ölnyinek.

27:29  És mivel féltek, hogy szirtes helyekre vetõdhetnek, a hajónak hátulsó részébõl négy vasmacskát vetvén ki, kívánják vala, hogy nappal legyen.

Act 27:30  A hajósok pedig mikor el akarának menekülni a hajóból, és a csolnakot lebocsáták a tengerre, annak színe alatt, mintha a hajó orrából vasmacskákat akarnának vetni,

27:31  Monda Pál a századosnak és a vitézeknek: Ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok.

27:32  Akkor a vitézek elvágták a csolnak köteleit, és ki hagyák esni azt.

27:33  Addig pedig, míg nappal lenne, inti vala Pál mindnyájokat, hogy egyenek, mondván: Ma tizennegyedik napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz.

27:34  Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál. Mert küzületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejérõl.

27:35  Mikor pedig ezeket mondá, és kenyeret võn kezébe, hálákat ada Istennek mindnyájok elõtt, és megtörvén, kezde enni.

27:36  Felbátorodván pedig mindnyájan, szintén vevének magukhoz táplálékot.

27:37  Valánk pedig a hajóban lélekszám szerint összesen kétszázhetvenhatan.

Bereznai Áron

2021.01.24.