Alapító igék

 Jézus szavai

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet és nemzetet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”  Mt 28:19-20

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből…Szeresd felebarátodat, mint magadat.”  Mt 22:37

 „De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának.  Az Isten Szellem, és az imádóknak szellemben és igazságban kell Őt imádniuk.”  János 4,23-24

Legyen a gyülekezet egy szellemi gyülekezet, ahol nem testi és nem lelki keresztények vannak, hanem olyanok, akik szellemben járnak, akik szellemi keresztények.

Fontos fejlesztenünk az újjászületett szellemünket, erre szolgál a gyülekezet. A gyülekezet feladata, hogy bemutassa a természetfölötti valóságot.

A látható világ csak a valóság egy szelete.

A szellemvilág valóságosabb, mint a fizikai világ, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Isten teremtette a láthatókat a láthatatlanból. A Biblia szerint az embernek is van két olyan része, ami láthatatlan és örökkévaló: a lelke, és a szelleme. Ezek közül Istent imádni, csak a szellemünkkel tudjuk. Ez azt jelenti, hogy Istent nem tudjuk megismerni, érinteni, megtapintani, csak a szellemünkön keresztül. Sem a testünkkel, sem az értelmünkkel nem tudjuk megérinteni, megismerni, és bensőségesen imádni Istent. A szellemünkön keresztül tudunk csak kapcsolatba kerülni vele. Ezért hasztalan hiábavalóság, és felesleges időpocsékolás képeket és szobrokat, vagy fizikai tárgyakat imádni, mert nem Istennel hoz kapcsolatba, hanem gonosz szellemekkel. Miért van összekapcsolva a Szellem és az Igazság imádása? Azért mert az Ige és az Isten Szelleme megegyezik.

 

Mózes szavai:

 

„…hogy hosszú ideig élhess, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj…

Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!

Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” (5 Móz 10,12)

Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.

(5 Móz 6,4-6)

„Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből” (5 Móz 10,12)

„Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.” (Mt 5,39, 44; Róm 12,19; Mt 5,43,44; 3Móz 19,18😉

Ki a keresztény?

A kereszténység nem egy vállalt vagy elutasított identitás. Keresztény nem az, aki annak vallja magát. A kereszténységnek nagyon is objektív kritériumai vannak, ennek alapján jut valaki halála után a mennybe vagy a pokolba. A kereszténység újjászületés. Az eredendő bűn miatt halott szellem újjászületik. Aki nem születik újjá, az nem keresztény. Ez egy természetfölötti beavatkozás az ember életébe. Jézus erről beszélt Nikodémusnak (János 3), hogy szükséges még a zsidóknak is újjászületniük. Különben nem látják meg Isten országát.

Minden ember megszületik egyszer test szerint (az apjától és anyjától), de meg kell születnie Istentől is. Aki nem születik meg Istentől, hanem csak az anyjától és az apjától kapott életét éli, a látható világ börtönében marad. Életét a benne lakozó bűn irányítja. Halála után pedig megy a pokolba. Függetlenül attól, mennyire jó ember volt, vagy nem.  Ennek semmi köze nincs a jó cselekedetekhez.

Az újjászületés alapja Jézus Krisztus engesztelő áldozata, hogy kifizette a bűnök árát. Ahogy Ádám bűne elhatott minden megszülető emberre, úgy Jézus megigazítása is elhat minden újjászülető emberre. A megigazítás azt jelenti, hogy igazzá teszi a bűnös embert, mintha Ádám soha nem vétkezett volna. Ez lehetőség, amely nyitva áll. Személyesen el kell fogadni. Jézus Krisztus engesztelő áldozatába és feltámadásába vetett hite miatt Isten egy pillanat alatt igaz emberré teszi a benne hívőt, és feltámasztja a szellemi halálból. Belép a halálból az életbe, a látható világból Isten láthatatlan országába.

Amit addig nem tudott, nem ismert, csak feltételezett vagy remélt, az bejön az életébe és valósággá válik az újjászületés által. Isten szelleme beköltözik a belsejébe és belülről megváltoztatja őt. Ezt nevezi a Biblia a Szent Szellem “gyümölcseinek”. Ez nem az embertől van. Az ember nem tud magától újjászületni. Jó cselekedetekkel nem tudja a halott szívét élővé tenni. Isten ajándéka ez. Gyermekkel sem történik meg a keresztségben, mert a hit nélkülözhetetlen feltétele ennek. Csecsemő pedig a legjobb jóindulata mellett sem tud hinni a Messiás feltámadásában. Ezért akit megkeresztelnek csecsemőkorában, attól nem lesz keresztény. Az újjászületett ember megváltozik belül. Aki nem születik újjá, soha nem fog bibliai értelemben megváltozni.

 

„Mert nem félelemnek szellemét adta nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.”

2 Tim 1,7

 

Akiket pedig Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai.  Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!”  Maga a Szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Róm 8,14 -16

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak,  sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Róm 8, 38

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívottRóm 8, 28

„Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz és sokan vannak, akik azon járnak.
Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az ÉLETRE visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.”
(Mt 7:13-14)

„Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?  És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” Mt 7: 22-23

„Amilyen a kapcsolatunk Istennel itt a földön, olyan lesz majd a mennyben is.” Rick Warren

Imádkozz azért, hogy ne arra vágy, hogy:

  • elismerjenek,
  • független légy,
  • biztonságban légy,
  • te irányíts.

Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!  – Jeremias 17:5

„Újjászületésre van szükség… És ennek az újjászületésnek újra csak a Biblia lesz a forrása …. Ha lesz, aki fel tudja olvasni a világnak az igazság tiszta fölfogásával: akkor megszületik az új, eleven élő hit, mely szellemben és igazságban megtalálja a mindent megmagyarázó és harmóniába hozó világfölfogást.”
(Móricz Zsigmond)