Anna Manna összes bejegyzése

Az igazi szabadság

Minden ember vágyik a szabadságra. De mi az igazi szabadság?

A szabadság az igazság megismerése. Az igazság megismerése pedig nem más, mint megismerni Jézus Krisztust, Isten igéjét, és az Atyát.

Jézus a benne hívő zsidóknak a következőket mondta: „megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” János 8:32

Egy másik alkalommal pedig így válaszolt:

“Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. (János 14:6)

Hívőként is nagy szükségünk van rá, hogy megerősödjünk ebben a bizonytalan világban és az identitásunk stabil legyen. Minden hívő, aki átadta az életét és az élő Isten felé fordult elmondhatja, hogy Isten gyermeke az ő maradandó, élő igéje, a szellemi újjászületés által.

Róma 8:14 Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!”

Ahogy a szellemünk, a belső emberünk újjá születik, az a lelkünkre is hatással lesz. Az újjászületett ember nemcsak Isten felé, hanem az Isten által újjá szült testvérére felé is szeretettel fordul.

Jakab 1:18 Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.

 1. Korintus 4:15 Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok; mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által.

  Kiss György

  2022.06.19.

Húsvéttól Pünkösdig

Folytatva a húsvéttól pünkösdig tartó időutazásunkat ma a pünkösd ünnepének az előzményeit járjuk körbe. A kereszténység a Szent Szellem kiáradását ünnepli, de azt is fontos megismerni, hogy Isten ígérete hogyan, milyen környezetben érkezett a hívőkhöz.

Az emberi léleknek ahogy a múltban úgy ma is nagy szüksége van az örömre.  Az ószövetségi időkben a pünkösd egy igazi és örömünnep volt, amelyen az emberek Istennek adtak hálát a terméséra föld gyümölcséért. A pünkösd, a kiteljesedett szabadság, a jóság, az extatikus öröm, a megelégedettség ünnepe.

Hét héttel követi a pészáh ünnepét a bibliai pünkösd, a hetek ünnepe, amelyen a későbbiekben a sínai hegyen adott törvényadást ünnepelte a zsidóság.

3.Mózes 23:15 „ Számláljátok azután a szombatra következo naptól, attól a naptól, a melyen beviszitek a meglóbálni való kévét, hét hetet, egészek legyenek azok. 

23:16  A hetedik hétre következő napig számláljatok ötven napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz.” 

Az emberek Jeruzsálembe zarándokoltak és virágokkal díszítették az utcákat, még az állatokat is.  (3Móz 23,16). Az ünnep napján pedig a szentélyben mutatták be az első zsengét, az új kenyeret, a búzát, árpát, szőlőt, fügét, gránátalmát, datolyát, olajbogyót.

A Rómaiak Kr. u. 70-ben lerombolták a Jeruzsálemet és a Szentélyt.  Attól kezdve nem volt hol áldozatot bemutatni, lehetetlenné vált megtartani az ünnepet úgy, ahogy addig tették. Az új helyzetre való tekintettel a rabbik az ünnep újraértelmezését határozták el, aminek az eredményként a hetek ünnepében a törvényadás vált hangsúlyossá Kr. u. 140-től.

A négy tavaszi ünnep

 • A Pészach második napján következett a kovásztalan kenyerek ünnepe. A mi páskabárányunk Jézus Krisztus, aki megmentett minket a pusztítótól.
 • A Pészachot követő harmadik napon az első zsengék ünnepén – a kovásztalan kenyerek ünnepének másnapján – az első learatott kévét kellett bemutatni Istennek a Jeruzsálemi templomban, csak ezután kezdődhetett az árpa betakarítása. Jézus Krisztus harmadnapon, az első zsengék ünnepén támadt fel a halálból.
 • A hetek ünnepe, az első zsengék ünnepe után hét héttel, később következett. A Vigasztaló Szent Szellem ötven nappal az első zsenge ünnepe után, a Sávuót ünnepén szállt le a mennyből.

Előírt kötelezettség  volt az Isten előtti örvendezés az éneklés, zene és a tánc.

5Mózes 14:22-26   Akkor add el pénzen, és kösd a kezedbe a pénzt, és menj el arra a helyre, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened; 14:26  És adjad a pénzt mind azért, a mit kíván a te lelked: ökrökért, juhokért, borért és vidámító italért és mindenért, a mit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe. 

Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljő az aratás? Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató. Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok” (Ján 4,35-38 ).

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2022.05.22.

Jézus feltámadása

A keresztény hit középpontjában Jézus kereszthalálát követő feltámadása, majd mennybemenetele és a világ végét követő feltámadás áll. A keresztények számára a Húsvét a feltámadás ünnepe.

Jézusnak a halálból, dicsőséges testben való feltámadása semmihez sem fogható változást hozott, ami a halálból az új életbe való átmenetet jelenti az újjászületett hívők számára.

S noha Jézus három ízben beszélt arról, hogy a harmadik napon feltámad (Mk 8,31; 9,30; 10,34; vö. Lk 24,6 kk.; Mt 27,63,  Jn 2,19), a tanítványok a feltámadás ismételt és világos megjövendölése ellenére sem akartak hinni az asszonyoknak, akik a feltámadást hírül vitték nekik.

Jézus elsőként Mária Magdalénának jelent meg.

János 20,9 „A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő volt az első, aki kisietett Jézus sírjához.”  

16 Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! Ami azt teszi: Mester! 

17 Monda néki Jézus: Ne illess engem, mert nem mentem még fel az én Atyámhoz, hanem menj az én atyámfiaihoz, és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.

Jézus nem a fizikai testében, hanem a dicsőséges testében támadt fel, a keresztrefeszítésének jelei láthatóak.  Ő az első zsenge a feltámadottak között. Jézus nem akarta elfogadni az emberek hódolatát addig, amíg nem bizonyosodott meg arról, hogy az Atya elfogadta az áldozatát.

Második alkalommal a két férfinak jelent meg a feltámadott Úr, akik a mezőre indultak, a harmadik alkalommal Simon Péternek. Ennek a találkozásnak csak a tényét tudjuk. Jézus már ekkor tudatni akarta Péterrel, aki megtagadta őt, hogy nem veti el, hanem továbbra is szereti.

Jézus negyedik esetben az Emmauszi úton haladó tanítványok számára jelent meg, akik előszőr szintén nem ismerték fel őt. Ezt követően a hét első napjának estéjén a tíz bezárkózott tanítványnak jelent meg. Hatodik alkalommal pedig ugyancsak a tanítványokat számára jelent meg zárt ajtón keresztül, ekkor már Tamás is ott volt.

Amíg Mária Magdalénának Jézus megejelnésekor azt mondta, hogy ne illess engem, Tamásnak azt mondta, hogy tegye a kezét az oldalába. Tamás ezután tett vallomása, az egész Krisztológia csúcsa.

János 20,30„Én Uram, és én Istenem!” Jézus pedig így szólt hozzá: “Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.”

(A teljes tanítás itt hallgatható meg.)

Kiss György

2022.04.17.

Virágvasárnap

Örömünnep a virágvasárnap, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékünnepe a húsvét előtti vasárnap. A megváltó megérkezését és a megváltást ünnepeljük.

Jézus életében több száz prófécia teljesedett be ezek mindegyike Istentől való megerősítés, amiből ma is hitet meríthetünk.

Zsoltárok 118:19 

Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat!  20  Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.  21  Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!  22  A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!  23  Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink elott! 24  Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! 

Zakariás 9:9

Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.

Ézsaiás 62:11-12

Isa 62:11  Ímé, az Úr hirdette mind a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, ímé, eljött szabadulásod, ímé, jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte! 12  És hívják őket szent népnek, az Úr megváltottainak, és téged hívnak: keresett és nem elhagyott városnak.

 

Hirdesd Jézust

Máté 28:18  “És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. 
28:19  Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, 
28:20  Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! 
Máté 10:32  “Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; 
10:33  A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt. “
Az újtestamentum apostolai nem történelmet írtak, hanem bizonyságot tettek arról, hogy a megváltó eljött, és a megváltás nagy művét a halálával és feltámadásával elvégezte. Az idők végén újra eljön ítélni eleveneket és holtakat.
Az apostolok Jézus tanúi voltak, ami a hívők legfőbb elhívása. Azt kell tanusítanunk mit tett velünk Isten, mit tett velünk Jézus.
MINDEN VÁDAT EJTETTEK A BIBLIA IDÉZÉSE MIATT MEGVÁDOLT PÄIVI RÄSÄNEN ELLEN
Bibliai vonatkozású Twitter-üzenete miatt emeltek vádat Päivi Räsänen finn parlamenti képviselő ellen.
A finn bíró meghozta az ítéletet a Päivi Räsänen elleni ügyben. Minden vádat ejtettek a keresztény parlamenti képviselő ellen, akit homoszexuálisok diszkriminációjával és gyűlöletszítással vádoltak meg. A bíróság kimondta: Räsänen a szólásszabadság és a vallásszabadság törvényes határain belül beszélt.
1János 1:7 “Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.”
Amikor Jézus Krisztust megváltónknak, szabadítónknak fogadjuk el és Isten Fiaként tekünk rá, akkor Isten ezt igazságul tulajdonítja nekünk. Attól kezdve nem bűnösnek lát bennünknet, hanem úgy tekint ránk, mint Krisztusra, aki valóban igaz. Tehát nemcsak igazságot tulajdonít nekünk az, hanem valóságosan igazzá tesz bennünket.

A szentség

 

Lehetünk-e emberként szentek? De mit is jelent a Biblia alapján a szentség?

A szó bibliai értelemben az odaszenteltet, elkülönítettet jelöli, tehát nem a bűntelenséget.

1 János 1: 8. „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 1:10 Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.”

A megigazulás fontos újszövetségi fogalom: a megigazítás, megigazulás eredetileg a jogi szóhasználatból származó kifejezés, mai értelemben felmentő ítéletet jelent. A megigazítás cselekvő alanya Isten, célja pedig az ember visszahelyezése abba a szövetségi kapcsolatba, amely megfelel az ember teremtettségben kapott rendeltetésének. Isten nemcsak tulajdonítja az embernek az igazságot, hanem valóságosan igazzá teszi, azaz úgy helyezi el a teremtett világban, mintha a bűn rontásától érintetlen volna.
Amikor Jézus Krisztust megváltónknak, szabadítónknak fogadjuk el és Isten Fiaként tekünk rá, akkor Isten ezt igazságul tulajdonítja nekünk. Attól kezdve nem bűnösnek lát bennünknet, hanem úgy tekint ránk, mint Krisztusra, aki valóban igaz. Tehát nemcsak igazságot tulajdonít nekünk az, hanem valóságosan igazzá tesz bennünket.
A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György
2022.03.27

Isten szeretete nem fogy el

 

A jelenlegi helyzetben, amikor a szomszédos országban háború folyik, és menekültek érkeznek hozzánk és más országokba egyaránt, nem a világpolitikával, hanem a háború kárvallottjaival, az emberekkel kell foglalkozunk. Nemcsak a Kárpátalján élő embereknek kell segíteni, hanem mindenkin, akin bajba került.

 

János 3:17 „Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete?”

 1. János 3:18 „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. 1. János 3:19 Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk.”

A Példabeszédek 21:26 azt mondja, hogy “az igazságos pedig adakozik, és nem sajnálja”.

A Zsidó levél 13:16 pedig így szól: A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.

Tudjuk, hogy az újszövetség alatt, nem a templomba kell menniük a hívőknek, hanem az emberekhez és ott kell áldozatot bemutatni.

ApCsel 20:35  „Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”

“Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké” (2Kor 9,9).

Itt jó példája annak, hogy milyen kemény munkával kell az erőtleneknek segíteni, és tudjunk  arről bizonyságot tenni, noha a bőkezűséget nem az adomány fizikai mennyisége jelenti.

A teljes tanítás itt meghallgatható:

Kiss György

2022.03.06.

Isten ígéretei

Kik vagyunk Krisztusban? Mik azok az ígéretek, amik a hívőknek szólnak? Mit jelent Isten gyermekének lenni?  Láthatók a láthatatlanból állnak elő.

Isten minden ígéretét megtartja. Az újjászületett hívők számára Jézus Krisztusban igenné és ámenné lettek Isten ígéretei.

Az Istenben hívők, átadták az életüket Krisztusnak, Isten gyermekei lesznek. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá Isten élő és maradandó igéje által. A Szent Lélek templomai vagyunk. Megszabadultunk a sötétség hatalmából és Isten királyságához tartozunk.

Isten már nem épített templomban lakik, hanem az újjászületett hívő emberek szívében.

Jézus Krisztus, a felkent szabadító, aki megszabadít a bűn rabságából.

Kolossé 1:13 Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2022.02.20

V. Mózes 28. 1-14

Ha pedig engedelmesen hallgatsz az Úrnak Istenednek szavára, ha megtartod, és teljesíted mindazokat a parancsolatokat..…

Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;

És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.

Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezőben.

Áldott [lesz] a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.

Áldott [lesz] a te kosarad és a te sütő tekenőd.

Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.

Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, a kik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előed.

Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, a mire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.

Az Úr felkészít téged magának szent néppé, a miképen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.

10 És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tõled.

11 És bővölködővé tesz téged az Úr [minden] jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt.

12 Megnyitja néked az Úr az õ drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.

13 És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;

14 És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, a melyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.

Mit tanít a biblia a halottakról?

Mi a halál, mi történik a halál után? Mi lesz a lélek sorsa a halál után? Hogyan vélekedjünk a temetésről és a gyászolási szokásokról?

A halál nem az élet, hanem a bűn velejárója, a bűn zsoldja. Nem végső megsemmisülés, hanem egy állapot. A biblia három halál fogalmat ír le

 1. A szellemi halál. Ádám és Éva bűne óta szellemileg minden ember halottnak születik.
 2. A testi, a biológiai halál.Ez az a pont ahol a tudomány megáll.
 3. Az úgynevezett örök halál következik be a feltámadás és az utolsó ítélet után azoknak az emberek a sorsában, akik a földi életük során a szellemi halálból nem tértek meg itt a földön és nem állították helyre a kapcsolatukat Istennel itt a földön. Ezért ennyire értékes a földi életünk és kell az élőknek hirdetni azt, hogy a földi életnek mi a célja, és legfontosabb értelme :istennel rendezni a kapcsolatunkat…

A teljes tanítás itt meghallgatható:

Kiss György

2022.02.06.

 

Lukács 16:19-31

9„Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. 20Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, 21és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. 22Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. 23Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. 24Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. 25De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. 26Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. 27Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához; 28mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. 29Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra! 30De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. 31Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.”