Anna Manna összes bejegyzése

Isten áldja az édesanyákat!

Senki sem vagy amíg valaki nem szeret, és senki sem vagy, amíg valakit nem szeretsz.

A földi élet célja, hogy megtanuljunk szeretni, amihez különféle módon sok segítséget kapunk. A földi pályánk lezárultával egyedül a jellemünket „visszük” magunkkal, a kérdés pedig az lesz, hogy megtanultunk-e szeretni.

Óriási ajándék az anyaság, maga a szülői hivatás is Istentől ered. Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Az anyai szeretetet az agapé, a feltétlen szeretet jellemzi.

Az ember az anyában ismeri meg itt földön leginkább az Isten szeretetét.

Nézzünk meg néhány házasságot, édesanyát,  élettörténetet a bibliában, ami sok mindenben tanít bennünket:

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2023.05.07.

Akié a Fiú azé az élet

Minden féltett kincsnél jobban őrizd a szívedet, mert abból indul ki minden élet.(Példabeszédek 4:23)

Isten igéjében megvan az a csodaerő, hogy miután behull a szívbe, és ott felnövekszik, sok gyümölcsöt képes teremni.  . 1 János 5:12: Akié a Fiú, azé az élet.

Istennek gondja van az ő igéjére, hogy beteljesítse. (Jeremiás 1:12)

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” Zsidók 4:12

„Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” (Ézsaiás 55:10-11.)

Szelídséggel fogadjuk a beoltott igét. A gyomlálás is szükséges, hiszen láthatjuk, hogy a gyomok gyorsabban nőnek, mint a haszonnövény. Ne legyen a szívünkben kételkedés, kétség, hitetlenség. Az dicsőíti Istent, ha sokszoros gyümölcsöt termünk.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Bereznai Áron

2023.04.16.

A Menny érintése

Pál apostol beszél arról, hogyha csak e földi életben reménykednénk, akkor minden embernél nyomorultabbak lennénk.

Istennek a földi életre vonatkozóan is vannak ígéretei, amiket hit által vehetünk át. Hitben járunk, nem látásban. De nemcsak ebben a világban reménykednünk, a mi igazi reménységünk az elkövetkezendő örök életre vonatkozik. A mi igazi otthonunk odafönt van. Ezért mondja az ige, hogy az odafel valókkal törődjetek ne a földiekkel.

4Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egekenJézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. (Zsidó 4:14)

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. (Máté 6:33)

Bár minden nélkül valók vagyunk, de sokakat gazdagítók. A tested a Szent Szellem temploma, ahova mész, a Szent Szellem ott van veled, angyalokat állít melléd.

Tartozol valahova.

Tudhatjuk, hogy hova megyünk, ahogy Pál apostol mondta, hogy nekem a Krisztus élet, a meghalás nyereség, mert az Úrral lenni sokkal jobb.

Készülj az előtted álló időre, a Bárány menyegzőjére, ami odafent lesz.

Jelenések 19:9 Ezután az angyal így szólt hozzám: „Írd le: Boldogok azok, akiket meghívtak a Bárány lakodalmába, az ünnepi vacsorára.” Majd ezt mondta: „Ezek valóban Isten szavai.”

„Felemelem szemeimet a hegyekre, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őrződ. Íme, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrzője! Az Úr a te őrződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!” (Zsoltárok 12:1-8)

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Bereznai Áron

2023.04.09.

Jézus a feltámadás és az élet

Noha Jézus Krisztus földi szolgálata idején sokan és sokszor törtek az életére, Ő önként tette le az életét pontosan úgy és akkor, amikor ez meg volt írva.
János 10:17–18 „Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól.”
Márk 9:31 “Megmondta nekik ( a tanítványoknak), hogy az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de azután hogy megölik, harmadnapra feltámad.”
1. nap a péntek, amikor Jézus meghalt és el is temették;
2.  a szombat, amikor Krisztus teste a sírban nyugszik;
3. a vasárnap, amikor Jézus Krisztus feltámadt.

Virágvasárnap

Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékünnepe a húsvét előtti vasárnap. A megváltó megérkezését és a megváltást ünnepeljük.

A keresztény világ számára az ezt követő hét a húsvétra való készülődés jegyében telik. Ennek részeként, a megváltó kereszthez vezető útjának utolsó hét napját időrendi sorrendben nézzük meg.

Kiss György 2023.04.02

Nissan hó 9. Péntek

Egy héttel a keresztre feszítése előtt Jézus elindult Jeruzsálembe, és hat nappal a páska ünnep előtt megérkezett Betániába. A Jeruzsálemtől 3 kilométerre fekvő faluban laktak Jézus barátai, Lázár, Márta és Mária. Ezen az utolsó héten szinte minden éjszakát itt töltött.

Három és féléves munkásságának és néhány nappal korábban Lázár feltámasztásának villámgyorsan híre ment és egyre többen felismerték benne a messiást. A vallási vezetők pedig megijedtek és azt a döntést hozták, hogy Jézusnak meg kell halnia:

János 12:9-11 „Jobb ha egy ember hal meg, mintsem hogy az egész nép elvesszen.”.

  1. Szombat

A shabbat napján Jézus a tanítványaival pihent. Semmilyen eseményről nem olvashatunk.

  1. Vasárnap

Ézsaiás 62: 10Vonuljatok, vonuljatok ki a kapukon, építsetek utat a népnek! Töltsétek, töltsétek föl az országutat, hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között! 1Hírül adta az ÚR a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának: Jön már Szabadítód! Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. 12Szent népnek nevezik őket, az ÚR megváltottainak, téged pedig sokat látogatott városnak hívnak, nem pedig elhagyatottnak!

Zakariás 9:9 Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikaján.

Jézus szamárháton vonul be Jeruzsálembe, s a nép győztes királynak, hadvezérnek kijáró tisztelettel fogadta, úgy tekintettek rá, mint aki meg tudja szabadítani a rómaiaktól a népet. A Hozsanna kiáltás, melynek jelentése „Ments meg minket most!”

  1. Hétfő

Márk 11:12 Másnap, amikor Betániát elhagyták, megéhezett. 13Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult irányába, hátha talál rajta valamit. De odaérve semmit sem talált rajta, csak levelet, mert még nem volt itt a fügeérés ideje. 14Azt mondta neki: „Soha senki ne egyen rólad gyümölcsöt!” A tanítványok hallották.

Jézus a fügefa korai gyümölcsét kereste, aminek még a levelek előtt meg kellett volna jelennie.  Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé (‘eis ton aiona’ – ebben a korszakban)!”

Hóseás 9:10 Mint szőlőt a pusztában,
úgy találtam meg Izraelt;
mint fügefa tetején az első gyümölcsöt,
úgy láttam meg atyáitokat… Gonosz cselekedeteik miatt kiűzöm őket házamból, nem szeretem őket többé;

Mikor meglátogatta a népét, melyet maga plántált, öntözött és kapált, de hiába keresett rajta gyümölcsöt – megátkozta, hogy a korszak végéig ne teremjen.

Jézus még aznap a fügefa-Izrael újra zsendüléséről prófétált, ami az Ő visszajövetelének lesz a jele (Máté 24:30–33).

Ezt követően megérkeztek Jeruzsálembe. Bement a templomba, s kiűzte, akik adtak-vettek a templomban, a pénzváltók asztalait és a galambárusok állványait pedig felforgatta.

Márk 11:16 Nem engedte meg senkinek, hogy valamit is keresztülvigyen a templom területén. 17Tanított, és mondta nekik: „Nemde meg van írva: Az én házamat az imádság házának fogják hívni minden nép számára? Ti meg rablók barlangjává tettétek.” 18Amikor a főpapok és írástudók értesültek a dologról, tanakodni kezdtek, miképp okozzák vesztét. 19Féltek tőle, hiszen az egész nép csodálkozott tanításán. Amikor beesteledett, elhagyták a várost.

12. Kedd

20Amikor másnap korán reggel elmentek a fügefa mellett, látták, hogy tövestül kiszáradt. 21Péternek eszébe jutott (az átok): „Mester – mondta –, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt.” 22Jézus így felelt: „Ha hisztek Istenben, 23bizony mondom nektek, hogyha valaki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, akkor az csakugyan megtörténik.

A nap folyamán a főpapok, a vének és az írástudók nemcsak hogy megkérdőjelezték tekintélyét, hanem igyekeztek ürügyet találni a kivégzésére. Jézus viszont világossá tette a nép hűtlen vezetőinek bűneit.  „Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal.” (Máté 23:27)

Aznap délután felment az Olajfák hegyére. Példabeszédekben tanított, és az idők végének jeleiről beszélt.

„Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! Íme, elhagyatottá lesz a ti házatok.” (Máté 23:37–38)

13. Szerda,

A leprás Simon házában egy asszony drága kenetet öntött Jézus fejére, amiről a következőket mondta: „előkészít engem a temetésre” (Máté 26:12). Jézus megjövendölte, hogy két nap múlva, a páska ünnep idején keresztre feszítik. Miután Jézus ezt a tanítását befejezte, így szólt tanítványaihoz: ‘Tudjátok, hogy két nap múlva húsvét lesz s az Emberfiát kiszolgáltatják, hogy keresztre feszítsék.’ Akkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kajafás főpap palotájában. Tanácsot tartottak, hogyan foghatnák el s ölhetnék meg Jézust cselvetéssel. Megjegyezték ugyanis: ‘Ne az ünnepnapon, hogy zavargás ne támadjon a nép között.'” – számol be Máté az eseményekről (26,1-5) és hasonlóan ír ugyanerről Márk is (14,12).

Júdás ezen a napon döntött úgy, hogy elárulja Mesterét.

14. Csütörtök

A pészachi bárány feláldozásának napja. A tanítványok elkészítették a páskabárányt, és együtt fogyasztották el a széder-vacsorát. Jézus megkötötte tanítványaival a Jeremiás által megjövendölt Új Szövetséget. „Eljön az az idő – így szól az ÚR –, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. …: Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek.” (Jeremiás 31:31–33). A vacsora során a Messiás felkészítette tanítványait közeli halálára, de a feltámadására és a Vigasztaló Szent Szellem elküldésére is. Júdás az aztaltól felállva futott a főpapokhoz és a vénekhez, hogy elárulja Mestere tartózkodási helyét.

Vacsora után, “miután elmondták a hálaadó zsoltárt, kimentek az Olajfák hegyére”, írja Máté (26,30) és Márk (14,26), a Getszemáni kertbe. Jézus vért verítékezve imádkozik, miközben az apostolok elaludtak. Ezek után hirtelen rajtuk ütnek Júdás vezetésével a fegyveresek, erről Máté (26,47), Márk (14,43), Lukács (22,47) és János (18,3) is beszámol.

Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy Jézus elfogatása így nem a vezetők szerint tervezett időben történt, hanem az Ő kimondott szava szerint.

Jézust elfogták, és “először Annáshoz vitték” (Jn 18,13). majd Kajafás, végül más vallási vezetők is kihallgatták.

15. Péntek

Kora reggel először a Szanhedrin, Pilátus, Heródes Antipász, majd ismét Pilátus hallgatta ki Jézust.

A Messiást reggel 9 órakor feszítették keresztre. Az ég elsötétült, a föld megrendült, és a templom vastag kárpitja felülről lefelé kettéhasadt

Jézus épp akkor halt meg, amikor a mindennapi áldozatot bemutatták, beteljesítve ezzel a héber írásokat. Ézsaiás 53:7–10; Jeremiás 11:19

Elviselte az egész emberiség bűnének súlyát, a kegyetlenség súlyát és az Istentől való elszakadás súlyát.

16. Szombat

Jézus teste szombaton a sírban volt. Jézus szelleme „leszállt a föld alsóbb részeire” (Efézus 4:9), és kihirdette a Paradicsomban várakozó hívőknek: a bűneikért megfizette az árat. Később, mennybemenetelekor ezeket az ószövetségi szenteket is magával vitte (Efézus 4:8).

17. Vasárnap

Vasárnap hajnalban a sírhoz érkező magdalai Mária és más női tanítványok azonban a sírt üresen találták.

Az első zsenge (első árpatermés  ünnepe erre a rendkívüli történelmi eseményre mutatott. Az első árpakalászokat pontosan a pészach szombatja utáni első napon mutatták be a Szentélyben az Örökkévaló előtt. Éppen akkor, amikor Jézus, a halottak közül az első zsenge feltámadt!

Bár sokan és sokszor törtek az életére, Ő önként tette le az életét pontosan úgy és akkor, amikor ez meg volt írva. Neki a kereszten kellett meghalnia, hogy betöltse a 22. Zsoltár próféciáját, és a Páskabárány ünnepén, hogy betöltse a bárányáldozatra vonatkozó mózesi rendelkezéseket.

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség, azt jelenti, hogy alámerülünk, bemerülünk, vagyis Isten bemerít bennünket az Ő Szellemébe. Pál apostol szavai alapján kijelenthető, hogy mivel mi mindannyian egy testté kereszteltettünk meg, egy lélekkel itattattunk meg.

Ez azt is jelenti, hogy mindazok, akik keresik Istent, megtérnek hozzá, azok a Krisztus testébe egy Szellem által belekereszteltetnek. És így teljesedik be az a prófécia, amit Keresztelő János a megjelenő Jézus Krisztusról mondott.

Ahhoz, hogy lássuk, hogy ez miként történik, vegyük sorra a vonatkozó igéket.

Máté 3:11 Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.

Az eredeti szöveg alapján a Szent Szellemmel keresztel.

Márk 1: 8: 8Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni.”

Lukács 3:16. 16Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De jön az aki erősebb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni.

A tűz itt az eljövendő ítéletre vonatkozik.

A János evangéliuma szerint  Keresztelő János próféciája  hangsúlyozza, hogy Jézus az aki Szent Lélekkel fog kereszteni:

János 1:33 33Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire látod, hogy leszáll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni.

Cselekedetek 1:5 5hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg.”

Cselekedet 11:16. 16Eszembe jutottak az Úr szavai, amikor mondta: János csak vízzel keresztelt, de ti a Szentlélekben fogtok megkeresztelkedni. 

  1. Korintus 12:13 13Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. 

    A teljes tanítás itt hallgatható meg:

    Molnár Csaba 2023.03.26.

„Szentek legyetek, amint én is szent vagyok.”

Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek – írja Pál apostol a Thesszalonikabeliekhez írt első levelében (4:3)

Kinek szól ez a felszólítás?

A világnak? Az utca emberének? Az ő számukra ma is a megtérés az üzenet.

S ahogy megtérünk Isten igéjének hallása által, az újjászületést, a megigazulást ajándékként kapjuk Istentől, az Úr Jézus Krisztus megváltásába vetett hit által.

De mindent, amit kapunk az életünk során az Ő céljaira kell, hogy használjuk. Ahogy az ige is figyelmeztet, hogy vigyázzunk a fehér ruhánkra. Vigyáznunk kell arra az új életre, amit tőle kaptunk, arra az új gondolkodásra, ami szintén az ő ajándéka.

A szentté válás, Isten népe, az egyház számára való felszólítás.

De mit jelent a szentség? Az eredeti görög szó a hagios jelentése: szent, Isten számára elválasztott.

A Zsidó levél 12:14-29  pedig ezt mondja: Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat.

Az Úr jézus, a lábmosás alkalmával azt mondja a tanítványoknak. „Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek.”

1 Péter 1 14 Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok múltbeli vágyaitokhoz, amikor még tudatlanságban éltetek, 15hanem mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között; 16mert meg van írva: „Szentek legyetek, amint én is szent vagyok.”

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

2023. 02.19.

Molnár Csaba

 

 

“ami a Szellemtől született, szellem az”

A Szent Szellem korszaka –  az újjászületés

Kiss György

Isten a Szent Szellemen keresztül munkálkodik az életünkben, de fontos megismernünk, hogy ez miként történik, hiszen a szellemi dolgokat formális emberi logikával nem tudjuk felfogni.

Így volt ezzel a zsidók egyik főembere, a farizeus Nikodémus is – amint arról a János evangéliuma 3:1-21 részében olvashatunk:

31Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. 2Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: „Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten.”

 3Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” 4Nikodémus ezt kérdezte tőle: „Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?” 

5Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. 6Ami testtől született, test az, és ami a Szellemtől született, szellem az. 7Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. 

8A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Szellemtől született.” 9Nikodémus megkérdezte tőle: „Hogyan történhet meg mindez?” 

10Jézus így válaszolt: „Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod? 1Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. 12Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? 13Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia. 14És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, 15hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. 

16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. 18Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. 19Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. 20Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. 21Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.”

2023.02.05

A Szent Szellem közösségében

Mire van szükségünk ahhoz, hogy Isten akaratát cselekedve okosan, bölcsen szolgáljuk az Urat, a családot, a szomszédokat, a gyülekezetet?

A kulcs a halló, értő szív. Mindennek az alapja az Istennek való engedelmesség. Ahogy Pál apostol fogalmazott az efézusi gyülekezetnek írt levelében: Efezus 5:21 Legyetek készségesek az egymás iránti engedelmességre a Krisztus iránti tiszteletből! Érett keresztényekként tudjuk, hogy ajánlatos mindent megvizsgálni, és aszerint gondolkodni és cselekedni. 1 Thesszalonika 5:21 Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok

Így lehetünk jó hangszer Isten kezében, engedve neki, hogy ő játssza az Ő szívében levő dallamot. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a Szent Szellem vezetésében járunk. A Szent Szellem által tudunk közösségben lenni Jézussal. A Szent Szellem teszi Isten szeretetét valóssá számunkra!

Ahogy Gégény Éva, Szent Szellem a kulcs című könyvében íja: Nincs semmi, amit ez a világ kínálhatna ahhoz képest, amit Szent Szellemben nyerünk. Semmi nem ér fel az Ő erejével, gyöngéd szeretetével, barátságával, jelenlétével…

Látod, az, hogy Isten szelleme betölt és megkapjuk ajándékait, egy ígéret számunkra. Ezt az ígéretet meg is ragadhatjuk. Mi kell hozzá? A megtérés, ami a gondolkodás megváltoztatása, azaz hinni Jézus Krisztusban és őt elfogadni személyes megváltónak és urunknak és hagyni, hogy átformáljon.

Bereznai Áron

2022.01.12