Anna Manna összes bejegyzése

Az alázat

Bármilyen helyzetben vagyunk, fontos, hogy tudatosítsuk, hogy nem saját erőnből tudjuk megoldani a problémákat és a nehézségeket, hanem Isten erejéből, aki  szeret bennünket.

A neki való alárendelés egyik megnyilvánulása, hogy megalázzuk magunkat, boruljunk le előtte és ismerjük el, hogy Igen Uram, tudom, hogy ez tőled van és te fogod ezt nekem megoldani. És még ha minden rendben van is azt is Ő  tartja fenn és akkor is meghajtom magam előtte, mint a 24 vén fönn a mennyben, mert tudom, hogy száz százalékban tőle függök.

Máté 15:21-28

21Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón területére. 22És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: „Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!” 23Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: „Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik.” 24De ő így felelt: „Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz.” 25Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: „Uram, segíts rajtam!” 26Jézus erre így válaszolt: „Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.” 27Az asszony azonban így felelt: „Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak.” 28Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!” És meggyógyult a leánya még abban az órában.

Tóth Viktor

2023.02.25.

A mennyei trón – Jelenések könyve 4.

„Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük.”

Isten az, aki irányítja a történelme és nem fordítva. Amit mondott, az lehetetlen, hogy ne teljesedjen be. Ami elhangzott és meglett, arról tudhatjuk, hogy Istentől származott.

Jelenések könyve 4.

„Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük.”
Jelenések könyve 4.

Jelenések 4:1 Ezek után láttam. Egy nyitott ajtót láttam a mennyben, és az előbbi hang, melyet úgy hallottam, mikor velem beszélt, mintha kürt harsogna, megszólalt: „Jöjj fel ide. Majd megmutatom neked, hogy mik támadnak ezután.” 2 Tüstént Szellembe jutottam (Szellemben voltam). Egy­szerre csak egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki.
3 Aki ült, annak jelensége hasonló volt a jáspis és szárdiusz kőhöz. Szivárvány fogta körül a trónt, s az egész megjelenés olyan volt, mintha smaragdból volna.
4 A trón körül körben huszonnégy trón volt, és a trónokon huszon­négy vén ült fehér ruhákba öltözötten. A fejükön arany koszorúk voltak.
5 A trónból villámlások, szózatok és mennydörgések mentek szét. Hét tüzes fáklya is égett a trón előtt, melyek az Istennek hét Szelleme.
6 A trón előtt mintha kristályhoz hasonló üvegtenger lett volna. A trón közepén és a trónt körülvéve négy élőlény állt, kik elől és hátul telve voltak szemekkel.
7 Az első élőlény oroszlánhoz hasonlított, a második élőlény bikaborjúhoz hasonlított, a harmadik élőlény arca mintha emberé lett volna, a negyedik élőlény hasonló volt egy repülő sashoz.
8 A négy élőlény, kik közül mindegyiknek hat-hat szárnya volt, tele volt körül is, belül is szemekkel. Nappal is, éjjel is megszűnés nélkül kiáltották: „Szent, szent, szent az Úr, a mindeneken uralkodó Isten, aki volt, van és eljövendő.”
9 És valahányszor az élőlények dicsőséget, tiszteletet és hálát adnak a trónon ülőnek, aki az örök korok korain át él,
10 a huszonnégy vén leborul a trónon ülő előtt s imádják azt, aki az örök korok korain át él, koszorúikat a trón elé vetik és így szólnak:
11 „Te vagy méltó Urunk és Istenünk, hogy elvedd a dicsőséget, (a) tisztességet, (a) hatalmat, mert te teremtetted a mindenséget, azok azért voltak és teremtetettek, mert te akartad.”

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Molnár Csaba

2024.02.18.

 

A fiak szabadok

A fiak szabadok. Akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad.

Mit jelent szabadnak lenni? Mit jelent a szabadság?

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” János 8:36

Az ige ezt mondja, mégis gyakran ennek az ellenkezőjét érezzük. Lehet, hogy rendszeresen olvasod az igét, imádkozol…

Azonban el kell jutni egy bizonyos hőfokra, hogy megtörténjenek a dolgok, a változás, a kijelentés által lelepleződjön a hazugság, és meggyökerezz a szabadságban.

Az ördög el akarja hitetni velünk a hazugságait – és erről később sem mond le.

Ezzel szemben az igazság az, hogy Isten fia, Isten örököse vagy. Isten minden ígérete igenné és ámenné lett számunkra. Te már az ígéret földjén vagy. A menny erőit ízleled. Te már a mennyet képviseled, a menny része vagy itt a földön.

S valóban nem kell mást tenned, ha úgy érzed, hogy mindebből túl keveset érzel, csak fel kell tekerni a lángot. Azt mondani: Istenem, odaszánom magam és nem engedek a hitemből.

Ezt hittel kértem, ezt megkapom, ezt átveszem, hittel ragaszkodom. Meg van írva…Ez a jogalap. Innen indult minden: meg van írva.

 

Bereznai Áron

2024.02.11

A kegyelem

A kegyelem korszakában élünk. A kegyelem korszaka Jézus Krisztus által jött el hozzánk.

A mai napon a János evangéliumából  a 1:14, 16-17-es versek a vezérigéink.

János 1:14. 16-17  És az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk (és láttuk az õ dicsőséget, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. …
…Mi pedig valamennyien az õ teljességéből kaptunk kegyelmet.  Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.

Szükségünk van a kegyelemre talán jobban, mint bármikor, és arra, hogy a hitünket továbbra is megtartsuk, ápoljuk megerősítsük.

Fontos, hogy minden gondolatot és tanítást az ige tekintélye alá helyezzük. És minden szélsőséges tanítással szemben lássuk meg, hogy amikor a kegyelemről van szó, akkor az ige az igazságot is hangsúlyozza.

A János evangélium 14: 6-ban Jézus a következőket mondja magáról:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.

Krisztussal jött el a kegyelem, az egyház korszaka, a Szent Szellemnek a korszaka. De már a  2 Mózes 34 -ben is olvashatunk arról, hogy az Urat, a teremtőt mint  kegyelmes Istent írja le az írás.

2 Mózes 34:6-7 HUNK

És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt:

Szükségünk van minden nap Isten irgalmára és kegyelmére.

A 86-os zsoltár 15. versében így fogalmaz a zsoltáros:  „Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged.”

A bibliai kegyelemről beszéve fontos meghatározni, hogy mi is a kegyelem.

A különböző, szuper és hiperkegyelmet hangsúlyozó félreértelmezésektől eltérően mi a bibliai kegyelmet tanítjuk.

Isten kegyelme olyan valami, ami nem jár az embernek, nem természetes és nem normális dolog. Isten kegyelme az üdvösség érdekében adott ingyenes ajándéka, ami a teremtményt sem természete sem érdeme alapján nem illeti meg, és jogos igénye sem lehet rá.

A kegyelem Isten hatalmas ajándéka:

Pál apostol így beszél a Róma 3:23-ban “mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.”

A megigazulás tehát Isten adománya, amely Jézus Krisztus érdemein alapszik, és ő ezt a kegyelmet a kereszt áldozatával érdemelte ki. A kegyelemben benne van a bűnös ember felemelése és gyógyítása is.

A bibliában vannak fizikai gyógyulások, de nagy szüksége van az embernek a lelki gyógyulásra is. Csak annak tudjuk a lelki sebeit megismerni, akivel elbeszélgetünk.  Fontos a lelki gondozás az emberek lelki életével való törődés.

Ha a kegyelmen erejére gondolunk abban mindig szerepel Istennek a kegyelmen keresztül való megtartó ereje.

Pál apostol szavai: 2Timóteus 4:7-9 „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr,”

A teljes tanítás itt hallgaható meg:

Kiss György

2024.02.04

Levél a laodíceai gyülekezetnek

A győzelmesnek megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán.

A Jelenések könyvében a 7., a Laodíceában levő gyülekezethez írt levél tanulmányozásához érkeztünk el.

Jelenések könyve 3: 14 „A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete: 15Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! 16Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból. 17Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: 18tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. 19Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! 20Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. 21Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. 22Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!”

Molnár Csaba

2024.01.21.

Ne aggódj

A mindennapi aggódás helyett, keressük Isten országát és az ő igazságát. Ha Isten országát keressük, akkor nem a holnap miatt aggódunk és képesek leszünk azon az úton járni, amit Ő jelölt ki.

Mi lehetetlen Istennek?

Emlékezz meg Isten cselekedeteiről az életedbenZsoltárok 77:12 “Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról Végiggondolom minden tettedet, Örökkévaló, ezekről elmélkedem.”

Cselekedjünk jót a rászorulókkal. Jakab levél 2: 15 Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, 16és egyiketek így szólna hozzá: „Menj békében, melegedj, és lakjál jól!”, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? 17Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog.

Isten korábban elképzelhetetlen fordulatot képes hozni az életünkben: mint ahogy azt a múltban is megtette, úgy ma is

Máté 6: 25„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? 26Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? 27Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? 28Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, 29de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. 30Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” 31„Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? 32Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. 33De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.

Tóth VIktor

2024.01.14.

Ima és böjt az egyházért

Ezen a héten a gyülekezeteinkért és a magyar eklézsiáért imádkozunk. Legyünk kitartóak ebben!

A böjt célja a bűnbánat és az alázatosság kifejezése is. Isten a böjtölést rendelte el olyan igei eszközként, aminek a segítségével megalázhatjuk magunkat. Tisztává teszi az elmét, erősebbé teszi az emlékezetet. A böjt segít megtörni az testi ember vágyait és makacsságát.

A végeredmény pedig felülmúlja az áldozat nagyságát! Ahogy felismerjük, megragadjuk és hittel kimondjuk Istennek ígéreteit – a csodatevő és teremtő Isten munkáját láthatjuk meg ez által, ahogy meg van írva: „Ő szólt és meglett, parancsolt és előállt.”

 

Kiss György

2024.01.07.

21 napos ima és böjt

A  következő 21 napban 3 témában tűzünk ki szellemi célokat. Az 1. héten a személyes életünkért és családunkért, a 2. héten a gyülekezeteinkért, az utolsó héten pedig a nemzetünkért böjtölünk és imádkozunk. A böjt egy lehetőség, hogy újra összpontosítsunk, újrakezdjünk; nincs jobb mód egy új év elindítására, minthogy figyelmünket Istenre irányítjuk.

A biblia a szinonimakat is figyelembe véve annyiszor tesz említést a böjtről, mint a keresztségről és a bemerítkezésről, több mint 70 alkalom.

A böjt igei meghatározása: Átmeneti tartózkodás az evéstől és az ivástól vagy valamilyen tevékenységtől lelki, szellemi célok érdekében. A böjt csak imával érheti el a célját. A böjtnek szellemi céljai vannak. A böjtölés az áttörés fegyvere, reménytelennek tűnő helyzetekben is. Az imádkozás olyan a hívőnek, mint a lélegzetvétel. Az ima és böjt pedig olyan, mint egy szellemi atombomba.

Ezért fontos, hogy beszéljünk róla és gyakoroljuk, hiszen sokaknak szüksége lehet erre. A böjt a mértékletesség és az önmegtartóztatás erejének egyik cselekedete, a szellem gyümölcse. Galata 5:16-23.

“Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok. ….Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A Szelem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény

Kiss György

2024.01.07.

Nagyon boldog, áldott új évet kíván a Krisztus Gyülekezete!

“Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet” 91. Zsoltár 14.

91 1 Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, 2az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! 3 Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. 4 Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. 5 Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, 6 sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. 7 Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. 8 A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. 9Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, 10nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. 11 Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, 12kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. 13 Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. 14 Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. 15 Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. 16 Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

Az Ige testté lett

A naptárunkban az Advent a karácsony előtti négy hetes időszakot jelzi. Ez az örömteli várakozás időszaka, amikor Jézus Krisztus megtestesülésének, a világba való eljövetelének ünneplésére készülünk.

A latin szó, adventus Domini eljövetelt jelent, Jézus Krisztus első és második eljövetelére utal. Az ünnepkör azt szimbolizálja, hogy a fény és világosság eljött a világba. Az adventi koszorú a fény fokozatos növekedését, a világosság világban való eljövetelét jelenti. Fontos, hogy várakozással legyünk a karácsony felé.

János 1:14. 14  Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

1 Timótheus 3:16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.

Kolossé 1:19 Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;

Jézus Krisztus testben megjelent Isten. Isten látható és megtestesült kijelentése, aki öröktől fogva létezett, most és örökké létezik.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2023.12.03.