Prédikációk-tanítások kategória bejegyzései

21 Napos Ima és Böjti Időszak– 2022

21 Napos Ima és Böjti Időszak  Magyarországért, a magyar nemzetért – 2022

2022. fő témája: ARATÁS IMATÉMÁK

1.) Imádkozzunk hálaadással – az Aratásért
2.) Imádkozzunk:

„Jöjjön el a Te Királyságod! Legyen meg a Te akaratod, ahogyan a Mennyben!”

– az Aratás területén is.
3.) Imádkozzunk, hogy bátor, aktív, kezdeményező hitvalló hozzáállásra bátorodjanak
fel a keresztények – mint az Aratásban munkálkodók
4.) Kérjük az Aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba
5.) Imádkozzunk, hogy az egyéni és csoportos imádkozásokon túl minél több helyen legyenek hitből fakadó testületi megvallások, kihirdetések, prófétai kijelentések az egész országra vonatkozóan.
6.) Imádkozzunk az országunk vezetőiért, hogy a magyar nép a juhok oldalára kerüljön a nemzetek megítélése idején.
7.) Imádkozzunk Magyarországért – az Aratásban sokan üdvösségre jussanak
8.) Imádkozzunk, hogy Magyarország más nemzetek számára is utat mutasson a teremtettségünkből fakadó örökkévaló természetes erkölcsi, etikai értékek melletti kiállásban, és különbségtevésekben, ezekről való törvénykezésben; és ezek meg is maradjanak a társadalom minden területén.
9.) Imádkozzunk a 2022-es választásokért, hogy a 2022-es választások békességben történjen meg; a hazugságok lepleződjenek le; a pártok az ország Isten szíve szerinti érdekeit nézzék és úgy munkálkodjanak

Isten az igazi szeretet

“Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.”  (1 János levél 4:10)

Isten szeretetének átformáló, teremtő ereje van. Ő minden körülmények között azt mondja: Szeretlek úgy ahogy vagy!

Isten elfogad minket úgy ahogy vagyunk és ennek a feltétel nélküli szeretetnek a hatására tudnunk változni.

Közeledj Istenhez, mert ő szeret téged.  Tapasztald meg Isten átformáló szeretetét!

A teljes tanítás itt meghallgatható

Kiss György 

2021.12.19. Vasárnap

Isten az igazi öröm forrása   

„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” (Filippi 4:4)

Isten és a teremtett világ között akkor vannak rendben a dolgok, akkor van harmónia, békesség, amikor Isten örül alkotásainak, s az ember örül Istennek.

A problémák, a külső körülményekre helyett a megoldásra, Jézusra kell, hogy tekintsünk. Az evangélium maga az örömhír, ahogy azt Pál apostol mondja: Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium…” (1Timóteus 1,1–11.)

Az igazi öröm forrása  Isten és ezt a belső örömöt senki nem veheti el.

“A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok. intelmeidet kaptam örökségül örökre, azok örvendeztetik a szívemet” (Zsoltárok 119:111)

“Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.” (Sofóniás_3:17)

A teljes  tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György 

2021.12.12. Vasárnap

Örömteli várakozás

 

Advent – Örömteli várakozás

 

Az igaz ember Istenbe veti minden bizalmát. De hogyan segíthet nekünk a remény? A remény bizalomteljes várakozás, a nem látott dolgokról való meggyőződés. A reménységünk a lelkünk horgonya.  A remény a legfontosabb dolog, ami megtartja az embereket az életben. Az Adventi időszak pedig örömteli várakozás, a szívünk felkészítése az Úrral való találkozásra, Jézus földre születésének és jövetelének az ünneplésére.

Kiss György

2021.12.05. Vasárnap

A hívők felelőssége

Az egyház az Istentől elhívott, Jézus Krisztusban hívő, Istentől újjászületett emberek közössége, ami nem azonos egyetlen földi szervezettel sem és túlmutat téren és időn.

Az egyház tagjai személyes közösségben állnak Jézus Krisztussal. Ebben a világban azonban változó környezetben élünk.  Mindaz aki azonban az egyházhoz tartozik, felelőssége van abban, hogy hirdesse és lefordítsa az evangéliumot annak a generációnak, amelyben él. Ez a hívők egyik legnagyobb felelőssége.

Máté 5:48

48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Az evangéliumi szolgálat hű betöltése

2 Timóteus 4

Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

Az utolsó időkben nehéz helytállni

 

2 Timóteushoz 3

Értsd meg, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. Az emberek ugyanis énközpontúak lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik; dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról; szüleiknek nem engedelmeskednek; hálátlanok és istentelenek. Hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet, nem akarnak majd megbocsátani, szívesen mondanak rosszat másokról, mértéktelenek és féktelenek lesznek, akik gyűlölik a jót. Elárulják majd a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően cselekszenek, büszkék lesznek, és nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket hajszolják. Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus!

A teljes tanítás itt meghallgatható:

Kiss György

2021.10.03.

Avi Snyder: A zsidóság  elhívása

Sok fontos, jó üzenet van, amiket hallanunk kell, amik arra serkentenek bennünket, hogy teljes valónkkal szeressük Istent. Jó és megalapozott bibliai üzenetek, de ezek nem mindegyike az evangélium – mondta Avi Snyder, a Zsidók Jézusért európai igazgatója.

Mi az evangélium üzenete, amit a meg nem váltott embereknek hallaniuk kell?

Az evangélium  jó hír: Isten mindannyiunkat annyira szenvedélyesen szeret, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy bűnbocsánatot kapjunk a bűneinkért és, hogy élő kapcsolatba kerülhessünk vele .

Pedig amit megérdemelnénk, az nem más, mint az ő ítélete és haragja.

Jézus a kereszten a 22. Zsoltár sorait idézte, ami egy prófetikus Zsoltár a messiás szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Ez is azt üzeni számunkra, hogy a dolgok úgy alakulnak és  történnek, ahogy azt az írás megmondta.

Jézusnak a kereszten az Atyától való elszakítottságot kellett átélnie. Eltűrte, elviselte ezt a szenvedést és félelmet, hogy nekünk ezt soha ne kelljen átélnünk. Ezzel szemben Isten közelségét tapasztalhassuk meg.

Jézus üzenete ma sem változott.

„Én vagyok az út az igazság és az élet. Senki sem jöhet az Atyához csak én általam.” Érvényesek voltak ezek a szavak, amikor Jézus kimondta, zsidó hallgatósága előtt, mégpedig a páska bárány ünnepén.

Az evangélium az egyedüli üdvözítő üzenet zsidók és nem zsidók számára egyaránt.

Az írások szerint a zsidóság  elhívása, hogy evangelizáló fény, királyi papság, a bizonyságok közössége legyen a világ számára. Ezt az elhívást Isten nem vonta vissza. Pál a nemzetekbeliek apostola, az üzenet jövőbeli hirdetőinek, zsidóknak monda el először az evangéliumot.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Avi Snyder, a Zsidók Jézusért európai igazgatója

2021.09.19.

A Messiás eljövetele

Jézus eljövetelének ígéretét számos ószövetségi prófécia jeleni ki.

A Lukács evangéliumban olvashatjuk, hogy Jézus Názáretben a zsinagógában Ézsaiás 61: 1-3 verseit olvassa fel.

Lukács 4:14-21  Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.

15  És õ taníta azoknak zsinagógáiban, dicsõíttetvén mindenektõl.

16  És méne Názáretbe, a hol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.

17  És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, a hol ez vala írva:

18  Az Úrnak lelke van és rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívûeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,

19  Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

20  És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei õ reá valának függesztve.

21  Õ pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.

A második eljövetelére vonatkozó igerészt azonban nem olvasta fel hanem „behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült”. A jelen lévő zsidók pontosan tudták, hogy nincs vége a mondatnak.

A felolvasott írás Ézsaiás 61:1-3

Ézsaiás 61:1  “Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívûeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek  megoldást;

61:2  Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;

61:3  Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsõségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Õ dicsõségére!”

Messiás azt jelenti, „a Felkent”. Jézus Nem olajjal lett felkenve, mint a próféták, hanem Szent Szellemmel.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.08.29.

A kapcsolatok és a Biblia

A biblia arról tanít, hogy legyen az Atyával, Jézus Krisztussal és a Szent Szellemmel személyes  kapcsolatunk, ami kétirányú kapcsolatot feltételez.  Isten szeretete folyamatosan árad ránk, de fontos megismernünk Isten ránk vonatkozó személyes tervét.

Az emberi kapcsolatok kialakításáról mindenkinek lehetnek tapasztalatai, de hogyan alakítsunk ki kapcsolatot Istennel?

A bűnös ember el van választva Istentől, a jó hír azonban az, hogy Jézus Krisztus Isten megoldása az ember bűnös állapotára.  Jézus Krisztusban van lehetősége az embernek megtapasztalni Isten szeretetét és a vele való személyes közösséget.

Személyes döntéssel lehet elfogadni Megváltónknak és Uruknak.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.08.15

Győzelem a bűn fölött

Újjászületett hívőként fontos megismernünk, hogy a Biblia  mit nevez bűnnek. Ismerjük tehát fel, hogy mik Sátán módszerei, hogyan viszonyuljunk hozzá, miként álljunk neki ellen.

Nem segít a vallásosság, a hagyomány, csak Isten igéje, mert az élő és ható. Mindezekben velünk van Krisztus kegyelme, aki legyőzte keresztje révén  a Sátánt. Fontos leszögezni, hogy nem mi félünk tőle, hanem ő fél tőlünk, ha közösségben élünk Istennel. De ez kizárólag  igei alapokon lehetséges.

1Péter 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
5:9 A kinek álljatok ellen, erõsek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévõ atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

Jakab levél 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tõletek.

 

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.08.08