Prédikációk-tanítások kategória bejegyzései

Az igazi öröm forrása

Az igazi öröm forrása Isten.  A boldog Isten, aki mindenkit be akar tölteni örömmel.

 “A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bõvölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által” – 
olvashatjuk Római levélben. (Róma 15:13)

“Az Úrnak öröme a ti erõsségetek.” Neh_8:10

„ Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket”, 2 Korintus 5:14

Az örök szerelem megtalálható, Istenben létezik.

Amint az Isten szerelmese leszel, soha nem leszel egyedül, Ő soha nem fog elhagyni, és ez a szerelem örökké tart.  Ha még nem tapasztaltad meg, keresd, kutasd, addig ne nyugodj, amíg meg nem találod.

Kiss György

2021.05.30.

 

A Szen Szellem kiáradása

Isten ajándéka a Szent Szellem, aki betölt és minden igazságra elvezeti a hívőket.

“És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
És lett nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betöltötte az egész házat, a hol ülnek vala.
És megjelentek elõttük kettős tüzes nyelvek és ült mindenkire azok közül.
És megteltek mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.

Apostolok cselekedetei 2:1-4

Mit jelentett ez a hívők számára akkor, és ma?

A teljes hanganyag itt hallgatható meg:

Kiss György

2025.05.23.

Jézus Krisztus mennybemenetele

A feltámadott Úr Jézus mennybemenetelének ünnepe húsvét után a 40. nap. Ekkor ünnepli a kereszténység a feltámadott Úr Jézus mennybemenetelét.

“Ez a Jézus, a ki felviteték tõletek a mennybe, akképen jõ el, a miképen láttátok õt felmenni a mennybe.”

Mit jelez Jézus felvitetése a mennybe?

 • Jézus mennybemenetele jelezte Jézus földi szolgálatának végét.
 • A Fiú visszatért az Atyához.
 • Az emberi korlátozottság véget ért, földi ideje lejárt.
 • A földi munkájának eredményességét jelzi, hogy minden tökéletesen beteljesedett a munkájában.
 • Ez jelezte, hogy visszatért az ő mennyei dicsőségébe.
 • Az Atya általi felmagasztalását jelezi.
 • Lehetőség nyílt ez által hogy helyet készítsen számunkra.
 • Ahogy Ő elment, úgy fog eljönni.

 

Kiss György

2021.05.16.

A hit

 

Az igaz ember hitből él

Az ember sorsa a hitének a függvénye

Márk 9:23 Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.

A hit definíciója a Biblia szerint:

„A hit a remélt dolgok valósága és a nem látható dolgokról való meggyőződés.” Zsidó levél 11:1

A hit 7 jellemzője:

 1. A szívben jön létre
 2. A hitet a beszéd szabadítja fel
 3. Cselekedetek nélkül a hit halott
 4. Isten beszédén alapul.
 5. A jelenre fókuszál
 6. A láthatatlanokra néz
 7. A hit nem kételkedikA folytatásban: A hit mértéke és a hit szintjei…

2021.05.08. Vasárnap

Kiss György

Anna története

Az anyai szeretet önzetlenségének egyik legnagyszerűbb példája a Bibliában  Anna, Sámuel próféta édesanyjának a története.

Az ő életén és imáin keresztül  az Istennel való közösség mélysége és az önzetlen szeretet példája egyaránt feltárul.

1 Sámuel 1:9 És felkelt Anna, minekutána ettek Silóban és minekutána ittak, (Éli pap pedig az Úrnak templomában az ajtófélnél ül vala székében), 1 Sa 1:10 És lelkében elkeseredve, könyörgött az Úrnak, és igen sír vala.
1Sa 1:11 És fogadást tőn, mondván: Seregeknek Ura! ha megtekinted a “Seregeknek Ura! ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiúmagzatot adsz szolgáló leányodnak: én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha!Anna hálaimája:

1 Sámuel 2:1-10  És imádkozék Anna, és monda:
1Sa 2:2 Senki sincs olyan szent, mint az Úr, Sõt rajtad kivül senki sincs. Nincsen olyan kõszál, mint a mi Istenünk.
1Sa 2:3 Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen; Szátokból ne jõjjön kérkedõ szó, Mert mindentudó Isten az Úr, És a cselekedeteket õ ítéli meg.
1Sa 2:4 Az erõs kézíjjasokat megrontja, És a roskadozókat erõvel övedzi fel,
1Sa 2:5 A megelégedettek bérért szegõdnek el, Éhezõk pedig nem lesznek; S míg a magtalan hét gyermeket szül, A sok gyermekû megfogyatkozik.
1Sa 2:6 Az Úr öl és elevenít, Sírba visz és visszahoz.
1Sa 2:7 Az Úr szegénynyé tesz és gazdagít, Megaláz s fel is magasztal;
1Sa 2:8 Felemeli a porból a szegényt, És a sárból kihozza a szûkölködõt, Hogy ültesse hatalmasok mellé, És a dicsõségnek székét adja nékik; Mert az Úré a földnek oszlopai, És azokra helyezé a föld kerekségét.
1Sa 2:9 Híveinek lábait megoltalmazza, De az istentelenek setétségben némulnak el, Mert nem az erõ teszi hatalmassá az embert.
1Sa 2:10 Az Úr, a kik vele versengenek, megrontja, Mennydörög felettök az égben, Az Úr megítéli a földnek határait, Királyának pedig hatalmat ad, És felemeli felkentjének szarvát!

Kiss György

2021.05.02

A feltámadott Úr Jézus

Az Úr Jézus  feltámadása tényének nem voltak tanúi, a következményének azonban annál számosabb.

A Biblia a természetfeletti megnyilvánulások egész sorát tárja elénk. ahogy azt is, hogy Jézus a feltámadása és mennybemenetele között eltelt 40 napban miként bátorította tanítványait és építette, erősítette hitüket.

Majd elhangzik a nagy misszióparancs.

“Menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében; tanítva nékik, hogy tartsák meg mindazt, amit parancsoltam néktek, és én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ámen!” (Mt. 28:19-20)

Kiss György

2021.04.11

Örüljünk, ünnepeljünk mert Jézus Krisztus feltámadt és ma is él

A Húsvét a keresztényég legnagyobb ünnepe: a hit és a remény ünnepe és mindkettőre szükségünk van.  Ez egy örömünnep.

Jézus Krisztus feltámadásának, az emberiség megváltásának az ünnepe.

Jézus feltámadása, mennybemenetele, a Szent Lélek elküldése a megváltás végső beteljesedése, amit az időben Krisztus második eljövetele fog lezárni.

Számunkra a végső beteljesedés a földi zarándoklásból az örök hazába való átmenet lesz.

“Jézus  tehát, nemcsak első a feltámadásban, hanem igazi forrása mindenki más feltámadásának.”  1 Korintusi levél 15:20

Örüljünk, ünnepeljünk mert Jézus Krisztus feltámadt és ma is él, és keressük vele a kapcsolatot.  Ámen

Kiss György

2021.04.04.

Virágvasárnap

Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti vasárnapon.

Kiss György

2021.03.28. Vasárnap

Háttér:
Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék. Az emberek mind a négy evangélium szerint megadták Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukács szerint a felsőruháikat az útra terítették és gallyakat vágtak a fákról, János az egyedüli, aki pálmaágakról számol be.Jézus bevonulásának útvonala a Biblia szerint Betániából az Olajfák hegyén és a Kedron patak völgyében vezető országúton át, majd az Aranykapun keresztül vezetett, célja pedig a jeruzsálemi templom volt. Szintén a Bibliában olvasható, hogy szamárháton érkezett, és a nép ünnepléssel fogadta.
Mind a négy evangélium említi, hogy a „Hozsanna Dávid fiának” felkiáltással fogadták, ami a 118. zsoltár fényében egyértelműen teszi, hogy a „messiás királyt”, a római uralom alól való felszabadítót várták benne.
A szamárháton való érkezés, valamint a templom mint cél ugyanakkor egy szolgáló, papi messiásképre utal; a királyi messiásmodellt Jézus távolságtartással kezelte, és nem kívánt azonosulni a politikai felhangokkal.