Címke: Skzent Szellem

Teljesedj be Szent Szellemmel

Akkor Péter, Szent Lélekkel megtelve, monda nékik: Népnek fejedelmei és Izráelnek vénei!
Ha e mai napon mi egy nyavalyás emberrel való jótétemény felõl hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez:
Legyen tudtotokra mindnyájatoknak és a Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, a kit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti elõttetek épségben.
Ez ama kõ, melyet ti építõk megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.
És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásában való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék õket, hogy Jézussal voltak vala.  Act 4:8 -13

És miután IMÁDKOZTAK,
MEGMOZDULT a hely,
a hol egybegyűltek;
és BETELTEK mindnyájan
Szent Szellemmel, és az Isten beszédét BÁTORSÁGGAL szólják vala.
Apcsel 4:31