Címke: Hit Hálaadás Igazság Kegyelem Magasztalás mennyei erő Szent Szellem Áldás

Szellemben és igazságban

” Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,  hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.  Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” Apostolok Cselekedetei 2:1-4

Az ószövetségi időkben a pünkösd egy igazi és örömünnep volt, amelyen az emberek Istennek adtak hálát a termésért. A bibliai pünkösd hét héttel a pészach-ot követő hetek ünnepe, a Sávuót, ami idővel a törvényadás ünnepévé vált.
A pünkösd a kereszténység számára az egyház születésének ideje, a kegyelem korszakának a kezdete, ami Krisztus második eljöveteléig tart.

Jézus földi szolgálata során hangsúlyt helyezett rá, hogy kijelentést adjon a tanítványoknak. a Szent Lélekről.

János 16:7 Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről.

Noha az ószövetségi héberben és az ógörög fordításokban – héberül ruah, görögül pneüma- egyaránt a szellem szó szerepel, a hagyományos egyházakban a Lélek kifejezés terjedt el. A Szent Szellem megnevezés tehát nem szektás dolog, ez a pontos, az eredetit legjobban visszaadó szövegfordítás.
A Szent Szellem az örökkévaló Istenség harmadik isteni személye, aki egyenrangú, örökkévaló és egyidejűleg létező az Atyával és a Fiúval.

Az ő szolgálata, hogy meggyőzze és megtérésre indítsa az embert és kijelentse az Atyát és a Fiút a hívő számára. A Szent Szellem Jézus Krisztus megdicsőülése óta csodálatosan munkálkodik mindazokon keresztül, akik a Fiú által hisznek az Atyában. Ezért hívjuk a jelen korszakunkat a Szent Szellem korszakának.

A Szent szellem hozza az újjászületést. Az igazi hit nem az ember lelkében, hanem a szellemében van. Csak a szellemünk képes újjászületni, a lelkünk nem. Az újjászületett hívő a szelleme által tud Istenhez kapcsolódni, kommunikálni vele. A Szent Szellem láthatatlan, nincs teste, de valóságos személy. Személyként nyilatkoztatja ki magát, a megváltottakban lakik, minden hívő életében munkálkodik, hogy betöltsék Isten akaratát…

Isten szelleme a biblia az első könyvétől az utolsóig jelen van:

1 Mózes 1. könyve, a teremtésről 1:2 A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.
„A szellem és a menyasszony . . . szüntelenül ezt mondja: „Jöjj!” . . . aki szomjazik, jöjjön; aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” Jelenések 22:17 )

János 6:63 A szellem az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: szellem és élet.
János 4:23-24  De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói szellemben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Szellem, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.”

János 16:7 Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről.

János 14:16 És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

 

A teljes tanítás itt hallgaható meg:

Kiss György

2023.06.04.