Címke: Hit Hálaadás Igazság Kegyelem Magasztalás mennyei erő Szent Szellem Áldás

Ne aggódj

A mindennapi aggódás helyett, keressük Isten országát és az ő igazságát. Ha Isten országát keressük, akkor nem a holnap miatt aggódunk és képesek leszünk azon az úton járni, amit Ő jelölt ki.

Mi lehetetlen Istennek?

Emlékezz meg Isten cselekedeteiről az életedbenZsoltárok 77:12 “Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról Végiggondolom minden tettedet, Örökkévaló, ezekről elmélkedem.”

Cselekedjünk jót a rászorulókkal. Jakab levél 2: 15 Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, 16és egyiketek így szólna hozzá: „Menj békében, melegedj, és lakjál jól!”, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? 17Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog.

Isten korábban elképzelhetetlen fordulatot képes hozni az életünkben: mint ahogy azt a múltban is megtette, úgy ma is

Máté 6: 25„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? 26Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? 27Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? 28Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, 29de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. 30Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” 31„Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? 32Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. 33De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.

Tóth VIktor

2024.01.14.

Szellemben és igazságban

” Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,  hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.  Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” Apostolok Cselekedetei 2:1-4

Az ószövetségi időkben a pünkösd egy igazi és örömünnep volt, amelyen az emberek Istennek adtak hálát a termésért. A bibliai pünkösd hét héttel a pészach-ot követő hetek ünnepe, a Sávuót, ami idővel a törvényadás ünnepévé vált.
A pünkösd a kereszténység számára az egyház születésének ideje, a kegyelem korszakának a kezdete, ami Krisztus második eljöveteléig tart.

Jézus földi szolgálata során hangsúlyt helyezett rá, hogy kijelentést adjon a tanítványoknak. a Szent Lélekről.

János 16:7 Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről.

Noha az ószövetségi héberben és az ógörög fordításokban – héberül ruah, görögül pneüma- egyaránt a szellem szó szerepel, a hagyományos egyházakban a Lélek kifejezés terjedt el. A Szent Szellem megnevezés tehát nem szektás dolog, ez a pontos, az eredetit legjobban visszaadó szövegfordítás.
A Szent Szellem az örökkévaló Istenség harmadik isteni személye, aki egyenrangú, örökkévaló és egyidejűleg létező az Atyával és a Fiúval.

Az ő szolgálata, hogy meggyőzze és megtérésre indítsa az embert és kijelentse az Atyát és a Fiút a hívő számára. A Szent Szellem Jézus Krisztus megdicsőülése óta csodálatosan munkálkodik mindazokon keresztül, akik a Fiú által hisznek az Atyában. Ezért hívjuk a jelen korszakunkat a Szent Szellem korszakának.

A Szent szellem hozza az újjászületést. Az igazi hit nem az ember lelkében, hanem a szellemében van. Csak a szellemünk képes újjászületni, a lelkünk nem. Az újjászületett hívő a szelleme által tud Istenhez kapcsolódni, kommunikálni vele. A Szent Szellem láthatatlan, nincs teste, de valóságos személy. Személyként nyilatkoztatja ki magát, a megváltottakban lakik, minden hívő életében munkálkodik, hogy betöltsék Isten akaratát…

Isten szelleme a biblia az első könyvétől az utolsóig jelen van:

1 Mózes 1. könyve, a teremtésről 1:2 A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.
„A szellem és a menyasszony . . . szüntelenül ezt mondja: „Jöjj!” . . . aki szomjazik, jöjjön; aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” Jelenések 22:17 )

János 6:63 A szellem az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: szellem és élet.
János 4:23-24  De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói szellemben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Szellem, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.”

János 16:7 Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről.

János 14:16 És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

 

A teljes tanítás itt hallgaható meg:

Kiss György

2023.06.04.