Címke: Hit

A fiak szabadok

A fiak szabadok. Akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad.

Mit jelent szabadnak lenni? Mit jelent a szabadság?

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” János 8:36

Az ige ezt mondja, mégis gyakran ennek az ellenkezőjét érezzük. Lehet, hogy rendszeresen olvasod az igét, imádkozol…

Azonban el kell jutni egy bizonyos hőfokra, hogy megtörténjenek a dolgok, a változás, a kijelentés által lelepleződjön a hazugság, és meggyökerezz a szabadságban.

Az ördög el akarja hitetni velünk a hazugságait – és erről később sem mond le.

Ezzel szemben az igazság az, hogy Isten fia, Isten örököse vagy. Isten minden ígérete igenné és ámenné lett számunkra. Te már az ígéret földjén vagy. A menny erőit ízleled. Te már a mennyet képviseled, a menny része vagy itt a földön.

S valóban nem kell mást tenned, ha úgy érzed, hogy mindebből túl keveset érzel, csak fel kell tekerni a lángot. Azt mondani: Istenem, odaszánom magam és nem engedek a hitemből.

Ezt hittel kértem, ezt megkapom, ezt átveszem, hittel ragaszkodom. Meg van írva…Ez a jogalap. Innen indult minden: meg van írva.

 

Bereznai Áron

2024.02.11

Ne aggódj

A mindennapi aggódás helyett, keressük Isten országát és az ő igazságát. Ha Isten országát keressük, akkor nem a holnap miatt aggódunk és képesek leszünk azon az úton járni, amit Ő jelölt ki.

Mi lehetetlen Istennek?

Emlékezz meg Isten cselekedeteiről az életedbenZsoltárok 77:12 “Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról Végiggondolom minden tettedet, Örökkévaló, ezekről elmélkedem.”

Cselekedjünk jót a rászorulókkal. Jakab levél 2: 15 Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, 16és egyiketek így szólna hozzá: „Menj békében, melegedj, és lakjál jól!”, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? 17Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog.

Isten korábban elképzelhetetlen fordulatot képes hozni az életünkben: mint ahogy azt a múltban is megtette, úgy ma is

Máté 6: 25„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? 26Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? 27Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? 28Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, 29de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. 30Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” 31„Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? 32Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. 33De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.

Tóth VIktor

2024.01.14.

21 napos ima és böjt

A  következő 21 napban 3 témában tűzünk ki szellemi célokat. Az 1. héten a személyes életünkért és családunkért, a 2. héten a gyülekezeteinkért, az utolsó héten pedig a nemzetünkért böjtölünk és imádkozunk. A böjt egy lehetőség, hogy újra összpontosítsunk, újrakezdjünk; nincs jobb mód egy új év elindítására, minthogy figyelmünket Istenre irányítjuk.

A biblia a szinonimakat is figyelembe véve annyiszor tesz említést a böjtről, mint a keresztségről és a bemerítkezésről, több mint 70 alkalom.

A böjt igei meghatározása: Átmeneti tartózkodás az evéstől és az ivástól vagy valamilyen tevékenységtől lelki, szellemi célok érdekében. A böjt csak imával érheti el a célját. A böjtnek szellemi céljai vannak. A böjtölés az áttörés fegyvere, reménytelennek tűnő helyzetekben is. Az imádkozás olyan a hívőnek, mint a lélegzetvétel. Az ima és böjt pedig olyan, mint egy szellemi atombomba.

Ezért fontos, hogy beszéljünk róla és gyakoroljuk, hiszen sokaknak szüksége lehet erre. A böjt a mértékletesség és az önmegtartóztatás erejének egyik cselekedete, a szellem gyümölcse. Galata 5:16-23.

“Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok. ….Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A Szelem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény

Kiss György

2024.01.07.

A hit cselekedete

Az Úr gondoskodik

Tóth Viktor

2023.11.12.

1 Mózes 22.
1Ezek után az események után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. 2Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a hegyen, amelyet majd megnevezek neked.” 3Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte szamarát, magával vitte két szolgáját és a fiát, Izsákot. Miután fát hasogatott az égőáldozathoz, fölkerekedett, és elindult a hely felé, amelyet Isten mondott neki. 4A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét, és messziről meglátta a hegyet. 5Ábrahám azt mondta a szolgáknak: „Maradjatok itt a szamárral. Én és a fiam elmegyünk imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok.” 6Ábrahám tehát fogta az égőáldozathoz szükséges fát, s fia, Izsák vállára adta, ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett. 7Akkor Izsák megszólította Ábrahámot: „Atyám!” Az válaszolt: „Igen, fiam!” 8Ez azt mondta: „Lám, itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égőáldozathoz?” Ábrahám így felelt: „Isten majd gondoskodik bárányról az égőáldozathoz, fiam.” Így mentek tovább egymás mellett. 9Mikor megérkeztek arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte a fiát és az oltárra helyezte, a fa tetejére. 10Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét, vette a kést, hogy feláldozza a fiát. 11De az Úr angyala rászólt az égből és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. 12Az folytatta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem.” 13Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta égőáldozatul a fia helyett. 14Ábrahám így nevezte a helyet: „az Úr gondoskodik”, ezért mondják mind a mai napig: „A hegyen, ahol az Úr gondoskodik.”

Pihenj az Úrban

Isten minden teremtménye számára elrendelte a pihenést. A pihenés lehetőséget ad arra, hogy az Istenben való bizalmunkat megerősítsük. Az Istenben való hit az benne való bizalmat is jelent.

 

Isten már a biblia első lapjain megmutatja nekünk, hogy mennyire fontos nemcsak fizikai, hanem lelki egészségünk szempontjából is, hogy a munka és pihenés között egyensúlyt tartsunk.

1 Mózes 20:3 Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után.

2 Mózes 20:8-11 . Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

Az Úr itt nemcsak a pihenés napját emeli ki, hanem azt hogy a pihenés napja egy szent napja kell legyen.

Ézsaiás 40:31 De akik az úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek mint a sasok, futnak és nem csigázódnak el járnak és nem fáradnak el.

Kiss György

2023.07.02

 

Szellemben és igazságban

” Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,  hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.  Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” Apostolok Cselekedetei 2:1-4

Az ószövetségi időkben a pünkösd egy igazi és örömünnep volt, amelyen az emberek Istennek adtak hálát a termésért. A bibliai pünkösd hét héttel a pészach-ot követő hetek ünnepe, a Sávuót, ami idővel a törvényadás ünnepévé vált.
A pünkösd a kereszténység számára az egyház születésének ideje, a kegyelem korszakának a kezdete, ami Krisztus második eljöveteléig tart.

Jézus földi szolgálata során hangsúlyt helyezett rá, hogy kijelentést adjon a tanítványoknak. a Szent Lélekről.

János 16:7 Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről.

Noha az ószövetségi héberben és az ógörög fordításokban – héberül ruah, görögül pneüma- egyaránt a szellem szó szerepel, a hagyományos egyházakban a Lélek kifejezés terjedt el. A Szent Szellem megnevezés tehát nem szektás dolog, ez a pontos, az eredetit legjobban visszaadó szövegfordítás.
A Szent Szellem az örökkévaló Istenség harmadik isteni személye, aki egyenrangú, örökkévaló és egyidejűleg létező az Atyával és a Fiúval.

Az ő szolgálata, hogy meggyőzze és megtérésre indítsa az embert és kijelentse az Atyát és a Fiút a hívő számára. A Szent Szellem Jézus Krisztus megdicsőülése óta csodálatosan munkálkodik mindazokon keresztül, akik a Fiú által hisznek az Atyában. Ezért hívjuk a jelen korszakunkat a Szent Szellem korszakának.

A Szent szellem hozza az újjászületést. Az igazi hit nem az ember lelkében, hanem a szellemében van. Csak a szellemünk képes újjászületni, a lelkünk nem. Az újjászületett hívő a szelleme által tud Istenhez kapcsolódni, kommunikálni vele. A Szent Szellem láthatatlan, nincs teste, de valóságos személy. Személyként nyilatkoztatja ki magát, a megváltottakban lakik, minden hívő életében munkálkodik, hogy betöltsék Isten akaratát…

Isten szelleme a biblia az első könyvétől az utolsóig jelen van:

1 Mózes 1. könyve, a teremtésről 1:2 A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.
„A szellem és a menyasszony . . . szüntelenül ezt mondja: „Jöjj!” . . . aki szomjazik, jöjjön; aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” Jelenések 22:17 )

János 6:63 A szellem az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: szellem és élet.
János 4:23-24  De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói szellemben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Szellem, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.”

János 16:7 Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről.

János 14:16 És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

 

A teljes tanítás itt hallgaható meg:

Kiss György

2023.06.04.

Isten a gondviselő

A mindennapi aggódás helyett  a mennyei Atya gondiviselésébe vessük a bizalmunkat. Keressük először az Isten országát és az ő igazságát, mert neki gondja van ránk.   

Molnár Csaba 2023.01.22.

Máté Evangéliuma 6

25Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? 26Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? 27Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? 28Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, 29de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. 30Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?
31Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? 32Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. 33Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. 34Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.

A mindennapokban a létfenntartásért való fáradozás közepette újra és újra gondokkal és problémákkal kerülhetünk szembe.

Kire vagy mire nézel, hova fordulsz ilyenkor?

Az Úr Jézus nem ígérte meg, hogy nem lesznek gondok az életünkben, azt viszont kijelentette, hogy minden napnak elég a maga baja. Nem kell a holnapért aggódnunk, inkább bízzunk Isten gondviselésében.

Keressük először az Isten országát és az ő igazságát, és mindenkor minden gondunkat vessük rá, mert neki gondja van ránk. Azok a dolgok pedig, amiket Isten jónak lát, hogy nekünk adja azokat nekünk fogja adni.

Ehhez azonban szüséges, hogy Ő legyen az első az életünkben, ahogy az 1. Zsoltárban olvassuk: boldog ember az, aki az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz.

Ez ószövetségi ígéret, az Új szövetségben mennyivel inkább így van ez . Legyen az Úr Jézus az első a mi életünkben és akkor ezek a dolgok is másképpen fognak alakulni. Ámen.

 

 

Megbocsátás teljes szívből

Máté 6:5-14 

Az imádkozásról

„Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek felállni és hangosan imádkozni a zsinagógában és az utcasarkon, hogy mindenki lássa és hallja őket! Igazán mondom nektek: ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és titokban imádkozz Mennyei Atyádhoz! Ő látja, amit titokban teszel, és megjutalmaz érte!

Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint azok, akik nem ismerik Istent, és azt hiszik, hogy akkor teljesül a kérésük, ha sokszor ismételgetik. Ne utánozzátok őket! Mennyei Atyátok jól tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Inkább így imádkozzatok:

»Atyánk, aki a Mennyben vagy,
    legyen megszentelve a neved!
10 Jöjjön el királyi uralmad,
    és akaratod teljesüljön itt a Földön is,
    ahogy a Mennyben teljesül!
11 A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
12 Bocsásd meg a bűneinket,
    ahogyan mi is megbocsátottunk azoknak,
    akik ellenünk vétkeztek!
13 Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket,
    és szabadíts meg minket a gonosztól!«[a]

14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek bűneiket, akkor Mennyei Atyátok is megbocsát nektek. 15 De ha nem bocsátotok meg másoknak, akkor Mennyei Atyátok sem bocsát meg nektek.”

Máté 18:21-35

Példázat az adós szolgáról

21 Ezután Péter lépett hozzá, és megkérdezte: „Uram, hányszor kell megbocsátanom az Isten családjába tartozó testvéremnek, aki többször is vétkezik ellenem? Akár hétszer is?”

22 „Nemcsak hétszer, hanem akár hetvenszer hétszer[a] is — válaszolta Jézus. — 23 Mert Isten Királysága hasonlít ehhez: egyszer egy király elhatározta, hogy a szolgáival megfizetteti mindazt, amivel tartoztak neki. 24 Miközben elszámolt velük, eléje hozták az egyiket, aki tízezer talentummal[b] tartozott. 25 Mivel a szolga nem tudta megfizetni az adósságát, a király megparancsolta, hogy adják el őt rabszolgának a feleségével és a gyermekeivel együtt, és adják el minden vagyonát is. Amit pedig ezekért kapnak, abból törlesszék az adósságot. 26 A szolga ekkor leborult a király előtt, és így könyörgött: »Kérlek, légy türelmes hozzám! Minden adósságomat meg fogom fizetni!« 27 A király megsajnálta, szabadon engedte, sőt az összes adósságát is elengedte.

28 Miután ez a szolga elment, találkozott egyik másik szolgatársával, aki viszont neki tartozott száz ezüstpénzzel. Torkon ragadta, fojtogatni kezdte, és azt mondta: »Add meg, amivel tartozol!«

29 Az meg az első szolga lába elé borult, és így könyörgött: »Kérlek, légy türelmes hozzám! Minden adósságomat meg fogom fizetni!«

30 Az első szolga azonban nem akart megkönyörülni rajta, hanem börtönbe záratta a szolgatársát, amíg az minden tartozását vissza nem fizeti. 31 Amikor annak szolgatársai meglátták ezt, nagyon megdöbbentek, majd elmentek a királyhoz, és elmondták, mi történt.

32 Ekkor a király behívatta az első szolgát, és ezt mondta neki: »Te gonosz szolga, én minden adósságodat elengedtem, mivel kegyelemért könyörögtél! 33 Neked is ugyanúgy könyörülnöd kellett volna a szolgatársadon, ahogyan én könyörültem rajtad!« 34 Majd a király haragjában átadta ezt a szolgáját a börtönőröknek, hogy tartsák fogva, amíg ki nem fizeti minden adósságát.

35 Bizony, így bánik veletek Mennyei Atyám is, ha szívből meg nem bocsáttok annak a testvéreteknek, aki vétkezett ellenetek!”

 

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Tóth Viktor

2022.12.04

Az igazi szabadság

Minden ember vágyik a szabadságra. De mi az igazi szabadság?

A szabadság az igazság megismerése. Az igazság megismerése pedig nem más, mint megismerni Jézus Krisztust, Isten igéjét, és az Atyát.

Jézus a benne hívő zsidóknak a következőket mondta: „megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” János 8:32

Egy másik alkalommal pedig így válaszolt:

“Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. (János 14:6)

Hívőként is nagy szükségünk van rá, hogy megerősödjünk ebben a bizonytalan világban és az identitásunk stabil legyen. Minden hívő, aki átadta az életét és az élő Isten felé fordult elmondhatja, hogy Isten gyermeke az ő maradandó, élő igéje, a szellemi újjászületés által.

Róma 8:14 Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!”

Ahogy a szellemünk, a belső emberünk újjá születik, az a lelkünkre is hatással lesz. Az újjászületett ember nemcsak Isten felé, hanem az Isten által újjá szült testvére felé is szeretettel fordul.

Jakab 1:18 Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.

  1. Korintus 4:15 Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok; mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által.

    Kiss György

    2022.06.19.