Címke: Hit

A kapcsolatok és a Biblia

A biblia arról tanít, hogy legyen az Atyával, Jézus Krisztussal és a Szent Szellemmel személyes  kapcsolatunk, ami kétirányú kapcsolatot feltételez.  Isten szeretete folyamatosan árad ránk, de fontos megismernünk Isten ránk vonatkozó személyes tervét.

Az emberi kapcsolatok kialakításáról mindenkinek lehetnek tapasztalatai, de hogyan alakítsunk ki kapcsolatot Istennel?

A bűnös ember el van választva Istentől, a jó hír azonban az, hogy Jézus Krisztus Isten megoldása az ember bűnös állapotára.  Jézus Krisztusban van lehetősége az embernek megtapasztalni Isten szeretetét és a vele való személyes közösséget.

Személyes döntéssel lehet elfogadni Megváltónknak és Uruknak.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.08.15

Győzelem a bűn fölött

Újjászületett hívőként fontos megismernünk, hogy a Biblia  mit nevez bűnnek. Ismerjük tehát fel, hogy mik Sátán módszerei, hogyan viszonyuljunk hozzá, miként álljunk neki ellen.

Nem segít a vallásosság, a hagyomány, csak Isten igéje, mert az élő és ható. Mindezekben velünk van Krisztus kegyelme, aki legyőzte keresztje révén  a Sátánt. Fontos leszögezni, hogy nem mi félünk tőle, hanem ő fél tőlünk, ha közösségben élünk Istennel. De ez kizárólag  igei alapokon lehetséges.

1Péter 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
5:9 A kinek álljatok ellen, erõsek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévõ atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

Jakab levél 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tõletek.

 

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.08.08

Isten jelenléte védelem

A nehéz időszakokban különösen vágyunk a nyugalomra, a pihenésre. Jó tudni, hogy ilyenkor is bátran fordulhatunk az Úrhoz, mert az Ő közelsége biztonságot, védelmet jelent.
„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az… Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom! Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és Pánczél az ő hûsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; … Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. ” Zsoltárok 91:1-5, 14-16

Ne csüggedj, mert én vagyok Istened

Nincs olyan ember, aki az élete során ne tapasztalt volna  már csüggedést, elkeseredést.

De a jó hír az, hogy Isten most is azt mondja neked:  

“Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerõsítelek, sõt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak  ” Ézsaiás_41:10 

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.01.24.

A lélek állapota

Különféle külső hatások érik az embert, de  fontos, hogy ne essünk bele a depresszió lefelé vivő spiráljába.

Ehhez arra kell figyelnünk, amit Isten igéje mond. Az ő beszéde, amit megtett és az ígéretei kell, hogy  reménységünk forrása legyen. Az embernek ehhez el kell jutnia a megváltáshoz.

Jézus a halála előtt elmondta, hogy mit hagyott ránk örökségül.

János 14:27  Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

 Ez nem jelenti azt, hogy ne érnék különféle hatások az embert.

Azonban a mi felelősségünk, hogy mit engedünk be és mit nem, azaz minek hagyjuk, hogy fészket rakjon a gondolkodásunkban, ami később meghatározza a lelkivilágunkat.

 Érzelmi és gondolkodásbeli fegyelmet kell gyakorolni és ezáltal a  legrosszabb helyzetben is megőrizhetjük békénket, örömünket, és erőnket.

 Meg lehet tanulni, hogy minden körülmények között, mindenkor megelégedett és örömteli legyen a hívő ember még a nehézségek közepette is, ahogy arról Pál  apostol beszél a Fillippibeliekhez írt levelében:

Filippi 4:11  Nem hogy az én szûkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek.

4:12  Tudok megaláztatni is, tudok bõvölködni is; mindenben és mindenekben ismerõs vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bõvölködéssel is, a szûkölködéssel is.

4:13  Mindenre van erõm a Krisztusban, a ki engem megerõsít

A teljes tanítás itt hallgatható meg.

Kiss György

2020.11.15.

A Szentháromság

János evangéliumában Jézus főpapi imájában Jézus a következőket mondja:

“Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust. “ János 17:3

A Szentháromság (trinitász) három az egyben egy lényegűség  Három isteni személy, amelynek a lényege az azonosság, amellett, hogy egymástól mégis különböznek.

Van egy teljesen közös kapcsolat, az azonosság és a személyes különbség egyszerre van jelen. Ezért tekintik a kereszténység kezdete óta misztériumnak.

De ahogy Jézus imádkozott, abból kifejeződik, hogy Isten megismerése, ismerete az emberi lét célja, és értelme: 

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.

 

A tanítás teljes terjedelmében itt hallgatható meg:

Kiss György

2019.06,30

Szellemben járni

Isten Szellem és akik Istent imádják szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. János 4:24

Tudjuk, hogy hitben járunk nem látásban.  A hívőknek azonban  hosszú utat kell megtenniük életük során hitben járva abból a materialista világból, ami körülveszi őket, hiszen a világ a természettudományt igyekszik Isten helyébe tenni.

Kezdetben Isten teremtette az egeket és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme lebeg a vizek felett. 1 Mózes  1:1-2

Kiss György

2018.02.11