Címke: Hit

Mennyei GPS

Sok baja van az igaznak, valamennyiből kimenti az Úr. (Zsoltárok 34:20)

Nem vagyunk tehát kiszolgáltatottak. Isten ígéreteket adott és azt mondta:

„Veletek vagyok a világ végezetéig”. (Mt. 28,20).

Az ígéreteket hittel tudjuk megragadni, minden körülmények között legyünk tudatában annak, hogy „hitben járunk nem látásban”

Isten igéjében olvashatjuk, hogy közel van az Úr visszajövetele. Még ha késedelmesnek is tűnnek, az események a mennyei menetrend szerint következnek.

Az ószövetségi ünnepek az eljövendő valóság előképei.  Kol. 2,16-17. Az volt a rendeltetésük, hogy Isten üdvözítő tervére irányítsák az emberek figyelmét, annak megértését segítsék…

  • Húsvét, a kovásztalan kenyerek ünnepe: a mi páskabárányunk Jézus Krisztus, aki megmentett minket a pusztítótól.
  • A Pészachot követő első vasárnap esik az első zsenge bemutatásának ünnepe, amikor Jézus feltámadt, így vált az első zsengévé Isten számára. Ha az Úrban vagy a halál nem tud hozzád férni.
  • Ötven nappal a Pészách után következett a Pünkösd, a hetek ünnepe, ami a Szent Lélek kitöltetésének az előképe.

Többé nem térképet követünk, hanem személyes vezetőt, aki az Atya ígérete, a Szent Lélek.

  • A Rós hasana- Új kezdet, a Kürtzengés ünnepe az elragadtatás előképe. Ez lesz az Úr Jézus második visszajövetele, amikor eljön az övéiért a felhőkig.

A teljes tanítás itt hallgatható meg

2022. 01.09.

Bereznai Áron

Boldog Új Évet!

Áldott vagy Jézus Krisztusban!
“Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti elõttetek, és a mezõ minden fái tapsolnak. A tövis helyén cziprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsõségül és örök jegyül, a mely el nem töröltetik.”

Elrejtett élet

„Mivel Krisztussal együtt ti is feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán. A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek! Hiszen meghaltatok, az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik mindenki előtt, akkor vele együtt ti is dicsőségesen megjelentek.” Kolossé 3:1-4
Amikor Krisztus megjelenik felfedi magát és vele együtt mi is elő fogunk állni..

A hit kulcsa

Fordítsd el a tekinteted a saját hibáidról, tökéletlenségeidről, hiányosságaidról, és csak Jézusra figyelj. Minél inkább látod Jézust és az Ő befejezett munkáját, annál több hit támad a szívedben, hogy elhidd, hogy minden bűnöd valóban meg van bocsátva. Tiszta lappal indulhatsz, és Krisztusban vadonatúj kezdeted lehet. A régi elmúlt, és az új eljött!
“Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. ” Zsidókhoz 12:2

A kapcsolatok és a Biblia

A biblia arról tanít, hogy legyen az Atyával, Jézus Krisztussal és a Szent Szellemmel személyes  kapcsolatunk, ami kétirányú kapcsolatot feltételez.  Isten szeretete folyamatosan árad ránk, de fontos megismernünk Isten ránk vonatkozó személyes tervét.

Az emberi kapcsolatok kialakításáról mindenkinek lehetnek tapasztalatai, de hogyan alakítsunk ki kapcsolatot Istennel?

A bűnös ember el van választva Istentől, a jó hír azonban az, hogy Jézus Krisztus Isten megoldása az ember bűnös állapotára.  Jézus Krisztusban van lehetősége az embernek megtapasztalni Isten szeretetét és a vele való személyes közösséget.

Személyes döntéssel lehet elfogadni Megváltónknak és Uruknak.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.08.15

Győzelem a bűn fölött

Újjászületett hívőként fontos megismernünk, hogy a Biblia  mit nevez bűnnek. Ismerjük tehát fel, hogy mik Sátán módszerei, hogyan viszonyuljunk hozzá, miként álljunk neki ellen.

Nem segít a vallásosság, a hagyomány, csak Isten igéje, mert az élő és ható. Mindezekben velünk van Krisztus kegyelme, aki legyőzte keresztje révén  a Sátánt. Fontos leszögezni, hogy nem mi félünk tőle, hanem ő fél tőlünk, ha közösségben élünk Istennel. De ez kizárólag  igei alapokon lehetséges.

1Péter 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
5:9 A kinek álljatok ellen, erõsek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévõ atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

Jakab levél 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tõletek.

 

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.08.08

Isten jelenléte védelem

A nehéz időszakokban különösen vágyunk a nyugalomra, a pihenésre. Jó tudni, hogy ilyenkor is bátran fordulhatunk az Úrhoz, mert az Ő közelsége biztonságot, védelmet jelent.
„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az… Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom! Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és Pánczél az ő hûsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; … Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. ” Zsoltárok 91:1-5, 14-16

Ne csüggedj, mert én vagyok Istened

Nincs olyan ember, aki az élete során ne tapasztalt volna  már csüggedést, elkeseredést.

De a jó hír az, hogy Isten most is azt mondja neked:  

“Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerõsítelek, sõt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak  ” Ézsaiás_41:10 

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.01.24.

A lélek állapota

Különféle külső hatások érik az embert, de  fontos, hogy ne essünk bele a depresszió lefelé vivő spiráljába.

Ehhez arra kell figyelnünk, amit Isten igéje mond. Az ő beszéde, amit megtett és az ígéretei kell, hogy  reménységünk forrása legyen. Az embernek ehhez el kell jutnia a megváltáshoz.

Jézus a halála előtt elmondta, hogy mit hagyott ránk örökségül.

János 14:27  Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

 Ez nem jelenti azt, hogy ne érnék különféle hatások az embert.

Azonban a mi felelősségünk, hogy mit engedünk be és mit nem, azaz minek hagyjuk, hogy fészket rakjon a gondolkodásunkban, ami később meghatározza a lelkivilágunkat.

 Érzelmi és gondolkodásbeli fegyelmet kell gyakorolni és ezáltal a  legrosszabb helyzetben is megőrizhetjük békénket, örömünket, és erőnket.

 Meg lehet tanulni, hogy minden körülmények között, mindenkor megelégedett és örömteli legyen a hívő ember még a nehézségek közepette is, ahogy arról Pál  apostol beszél a Fillippibeliekhez írt levelében:

Filippi 4:11  Nem hogy az én szûkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek.

4:12  Tudok megaláztatni is, tudok bõvölködni is; mindenben és mindenekben ismerõs vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bõvölködéssel is, a szûkölködéssel is.

4:13  Mindenre van erõm a Krisztusban, a ki engem megerõsít

A teljes tanítás itt hallgatható meg.

Kiss György

2020.11.15.