Címke: Szeretet

Győzelem a bűn fölött

Újjászületett hívőként fontos megismernünk, hogy a Biblia  mit nevez bűnnek. Ismerjük tehát fel, hogy mik Sátán módszerei, hogyan viszonyuljunk hozzá, miként álljunk neki ellen.

Nem segít a vallásosság, a hagyomány, csak Isten igéje, mert az élő és ható. Mindezekben velünk van Krisztus kegyelme, aki legyőzte keresztje révén  a Sátánt. Fontos leszögezni, hogy nem mi félünk tőle, hanem ő fél tőlünk, ha közösségben élünk Istennel. De ez kizárólag  igei alapokon lehetséges.

1Péter 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
5:9 A kinek álljatok ellen, erõsek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévõ atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

Jakab levél 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tõletek.

 

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.08.08

Isten jelenléte védelem

A nehéz időszakokban különösen vágyunk a nyugalomra, a pihenésre. Jó tudni, hogy ilyenkor is bátran fordulhatunk az Úrhoz, mert az Ő közelsége biztonságot, védelmet jelent.
„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az… Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom! Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és Pánczél az ő hûsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; … Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. ” Zsoltárok 91:1-5, 14-16

Teljesedj be Isten teljességéig

Hogyan?
“Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. ” Efézus lev. 3:17-19

Aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte

“Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat.  A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.
Róma 13:8-10

Isten szeretete árad

“Isten úgy szerette, és szereti ma is e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. “Joh 3:16

Ez  nem volt mindig így.

A bibliában fontos kimentése Krisztus titka, ami még az angyalok elöl is el volt rejtve, amíg a megváltás meg nem történt. Attól kezdve óriási változás következett be. Isten jelenléte mindenütt jelen van és megtapasztalhatjuk Isten szeretetének folytonos áradását. Amit a zsoltáros is kifejez, amikor azt mondja, hogy „lássátok és érezzétek, hogy jó az Úr”.  Van-e annál jobb hír, hogy Isten, az egész univerzum teremtője szeret mindkét. Isten szeretete árad bővebben…