Címke: featured

A hívők felelőssége

Az egyház az Istentől elhívott, Jézus Krisztusban hívő, Istentől újjászületett emberek közössége, ami nem azonos egyetlen földi szervezettel sem és túlmutat téren és időn.

Az egyház tagjai személyes közösségben állnak Jézus Krisztussal. Ebben a világban azonban változó környezetben élünk.  Mindaz aki azonban az egyházhoz tartozik, felelőssége van abban, hogy hirdesse és lefordítsa az evangéliumot annak a generációnak, amelyben él. Ez a hívők egyik legnagyobb felelőssége.

Máté 5:48

48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Az evangéliumi szolgálat hű betöltése

2 Timóteus 4

Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

Az utolsó időkben nehéz helytállni

 

2 Timóteushoz 3

Értsd meg, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. Az emberek ugyanis énközpontúak lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik; dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról; szüleiknek nem engedelmeskednek; hálátlanok és istentelenek. Hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet, nem akarnak majd megbocsátani, szívesen mondanak rosszat másokról, mértéktelenek és féktelenek lesznek, akik gyűlölik a jót. Elárulják majd a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően cselekszenek, büszkék lesznek, és nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket hajszolják. Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus!

A teljes tanítás itt meghallgatható:

Kiss György

2021.10.03.

A zsidóság  elhívása a világ számára

Sok fontos jó üzenet van, amiket hallanunk kell, amik arra serkentenek bennünket, hogy teljes valónkkal szeressük Istent, jó megalapozott bibliai üzenetek, de ezek nem mindegyike az evangélium.

Mi az evangélium üzenete, amit a meg nem váltott embereknek hallaniuk kell? Az evangélium a jó hír: Isten mindannyiunkat annyira szenvedélyesen szeret, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy bűnbocsánatot kapjunk a bűneinkért és élő kapcsolatba kerülhessünk vele.

Pedig amit megérdemelnénk, az nem más, mint az ő ítélete és haragja.

Jézus a kereszten a 22. Zsoltár sorait idézte, ami egy profetikus Zsoltár a messiás szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Ez is azt üzeni számunkra, hogy a dolgok úgy történnek, ahogy az írás megmondta.

Jézusnak a kereszten az Istentől való elszakítottságot kellett átélnie. Eltűrte, elviselte ezt a szenvedést, ezt a félelmet, hogy nekünk ezt soha ne kelljen megtapasztalni, átélni.

Jézus üzenete ma sem változott:

„Én vagyok az út az igazság és az élet. Senki sem jöhet az Atyához csak én általam.” Érvényesek voltak ezek a szavak, amikor Jézus kimondta, zsidó hallgatósága előtt, mégpedig a páska bárány ünnepén.

Az evangélium az egyedüli üdvözítő üzenet zsidók és nem zsidók számára egyaránt.

Az írások szerint a zsidóság  elhívása, hogy evangelizáló fény legyen. Királyi papság a bizonyságok közössége legyen a világ számára. Ezt az elhívást Isten nem vonta vissza. Pál a pogányok apostola az üzenet jövőbeli hirdetőinek monda el először az evangéliumot.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Avi Snyder, a Zsidók Jézusért európai igazgatója

2021.09.19.

A Messiás eljövetele

Jézus eljövetelének ígéretét számos ószövetségi prófécia jeleni ki.

A Lukács evangéliumban olvashatjuk, hogy Jézus Názáretben a zsinagógában Ézsaiás 61: 1-3 verseit olvassa fel.

Lukács 4:14-21  Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.

15  És õ taníta azoknak zsinagógáiban, dicsõíttetvén mindenektõl.

16  És méne Názáretbe, a hol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.

17  És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, a hol ez vala írva:

18  Az Úrnak lelke van és rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívûeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,

19  Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

20  És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei õ reá valának függesztve.

21  Õ pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.

A második eljövetelére vonatkozó igerészt azonban nem olvasta fel hanem „behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült”. A jelen lévő zsidók pontosan tudták, hogy nincs vége a mondatnak.

A felolvasott írás Ézsaiás 61:1-3

Ézsaiás 61:1  “Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívûeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek  megoldást;

61:2  Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;

61:3  Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsõségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Õ dicsõségére!”

Messiás azt jelenti, „a Felkent”. Jézus Nem olajjal lett felkenve, mint a próféták, hanem Szent Szellemmel.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.08.29.

A kapcsolatok és a Biblia

A biblia arról tanít, hogy legyen az Atyával, Jézus Krisztussal és a Szent Szellemmel személyes  kapcsolatunk, ami kétirányú kapcsolatot feltételez.  Isten szeretete folyamatosan árad ránk, de fontos megismernünk Isten ránk vonatkozó személyes tervét.

Az emberi kapcsolatok kialakításáról mindenkinek lehetnek tapasztalatai, de hogyan alakítsunk ki kapcsolatot Istennel?

A bűnös ember el van választva Istentől, a jó hír azonban az, hogy Jézus Krisztus Isten megoldása az ember bűnös állapotára.  Jézus Krisztusban van lehetősége az embernek megtapasztalni Isten szeretetét és a vele való személyes közösséget.

Személyes döntéssel lehet elfogadni Megváltónknak és Uruknak.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.08.15

Tedd Jézust az első helyre

Add meg Jézusnak az elsőbbséget, tedd Őt az első helyre mindenben, amit teszel.

 „Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?

Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál?” Mat 6:25-26 

Mat 6:33  Hanem keressétek elõször Istennek országát, és az õ igazságát;  és ezek mind megadatnak néktek.

Tedd Jézust első helyre mindenben, amit teszel. Tiszteld Őt, és add meg neki az elsőbbséget a mindennapi életedben.  Légy tudatában annak, hogy Ő veled van, ugyanúgy, ahogy a Bibliában József is tudatában volt annak, hogy az Úr vele van  és Jézus meg fogja áldani kezed munkáját, és minden, amihez hozzáérsz, valóban virágozni fog, és jó sikert hoz az életedbe.

Győzelem a bűn fölött

Újjászületett hívőként fontos megismernünk, hogy a Biblia  mit nevez bűnnek. Ismerjük tehát fel, hogy mik Sátán módszerei, hogyan viszonyuljunk hozzá, miként álljunk neki ellen.

Nem segít a vallásosság, a hagyomány, csak Isten igéje, mert az élő és ható. Mindezekben velünk van Krisztus kegyelme, aki legyőzte keresztje révén  a Sátánt. Fontos leszögezni, hogy nem mi félünk tőle, hanem ő fél tőlünk, ha közösségben élünk Istennel. De ez kizárólag  igei alapokon lehetséges.

1Péter 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
5:9 A kinek álljatok ellen, erõsek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévõ atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

Jakab levél 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tõletek.

 

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2021.08.08

A bűn és a megváltás

Nem szükségszerű, hogy a bűn szellemi fala elválasszon bennünket Istentől. Meg lehet ismerni, lehet vele találkozni,  csupán a bűn falát kell lerombolni az útból. Ez pedig a megtéréssel kezdődik.

A bibliában fontos kritériumai vannak az üdvösség elnyerésének.

De mi a bűn eredete, és hatása az emberre?

Az eredendő bűn:

I Mózes 3:1 A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcsébõl ehetünk;3:3 De annak a fának gyümölcsébõl, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon esztek arról, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcsébõl és evék, és ada vele levõ férjének is, és az is evék.
És megnyilatkozának mindkettõjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; fügefa levelet aggatának azért össze, és körülkötõket csinálának maguknak.

A teljes tanítás itt meghallgatható:

Kiss György

2021.07.18

23. Zsoltár – Hálaadás

23. Zsoltár

Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szûkölködöm.
Fûves legelõkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért.
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszszõd és botod, azok vigasztalnak engem.
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim elõtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Kiss György

2021.07.11.

 

Isten jelenléte védelem

A nehéz időszakokban különösen vágyunk a nyugalomra, a pihenésre. Jó tudni, hogy ilyenkor is bátran fordulhatunk az Úrhoz, mert az Ő közelsége biztonságot, védelmet jelent.
„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az… Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom! Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és Pánczél az ő hûsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; … Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. ” Zsoltárok 91:1-5, 14-16

Isten időzítése

Az utolsó időkben élünk és közel van az Úr visszajövetele. Isten templomaiként azonban nem haragra vagyunk rendelve, hanem, hogy elnyerjük az üdvösséget és a Bárány menyegzőjére készülünk.

I  Thessalonika  5:1-6

5:1  Az idõkrõl és idõszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 5:2  Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jõ el, mint a tolvaj éjjel. 5:3  Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. 5:4  De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. 5:5  Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

5:6  Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. 5:7  Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. 5:8  Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. 5:9  Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,

A teljes tanítás itt meghallgatható:

 Bereznai Áron

2021.06.21