Címke: featured

Bízz Istenben a bizonytalan gazdagság helyett

Ne a bizonytalan gazdagságban, hanem Istenben bízzatok!

1 Tim 6:10: Mert minden rossz gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.

Szegénység nem áldás

Az emberek éleben azonban anyagi nélkülözés közepette is megmutatkozik Isten különleges gondoskodása. Az ószövetségben sok elítélő mondat van a gazdagságról, mert sok esetben túlzásba estek az emberek a vagyon felhalmozásával kapcsolatban

A történelmi kereszténység pedig a szegénységet hangsúlyozta, ami sokszor csak egy korrekció volt az ószövetséghez képest. A szegénység lehet egy rossz életfelfogásnak és az élethez való helytelen hozzáállásnak a következménye. Példabeszédek 6:11 tesz említést a restség következményéről.

A biblia szerint a pénzhez való emberi hozzáállás határozza meg a következményeket. Nem mindegy tehát, hogy bálványt építenek belőle. Vagy épp ellenkezőleg a szegénységet, a hívők számára, mint elérendő célt határozzák meg. Az újszövetségre sokszor úgy tekintenek, mint szegények evangéliumára, mintha a szegénység cél lenne.  Isten mélyen együtt érez a szegényekkel, de ő nem kényszeríti rá senkire a nélkülözést.

Luther Márton például a szegénység felmagasztalását leginkább zászlajára tűző szerzetességet és annak középkori gyakorlatát teljes mértékben eretnekségnek tartotta, amely ellenkezik a szentírás kinyilatkoztatásával és az emberi szabadsággal.

Mi a szegénység? A szegénység kevesebb annál, mint amire szükségünk van ahhoz, hogy Isten akaratát cselekedjük. Azonban meg kell különböztetni a szegénység önkéntes vállalását a kényszerű szegénységtől. Meg kell különbözni az átmeneti nélkülözést, a tartós szegénységtől. Ezért fel szoktuk tenni a kérdést, hogy Jézus szegény volt-e. Aki azonban vendégül tud látni ötezer embert, az nem lehet szegény. Jézus soha nem hordott magával készpénzt, de mindig nála volt Isten hitelkártyája – monda Derek Prince

Az evangélum tehát a szegényeké és a gazdagoké egyaránt.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2022.08.25.

Élj örömmel, bízz Istenben

Hogyan lehetsz képes mindig, minden körülmények között megelégedett, örömteljes életet élni?

A lelkünk akkor lesz stabil, ha Istenben bízik és az ő törvényeiben gyönyörködik.

Isten népének a szeretet világában kell élnie.

De ahhoz, hogy a külső hatások ne térítsenek el fontost hangsúlyt helyezni a következőkre:

A belső érzelmi és gondolkodásbeli fegyelem

Az isteni gondviselésbe vetett bizalom

Az elveszíthetetlen életcél és a közös emberi jövőt illető elveszíthetetlen reménység.

(A teljes tanítás itt hallgatható meg:)

Kiss György

2022.09.04.

Legyen reménységed

3Jn 1:1  A presbiter a szeretett Gájusnak, a kit én igazán szeretek.

1:2 Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.

1:3  Mert felettébb örültem, a mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz.

 Ha rendben van a lelkünk, rendben van a testünk is. Ezért duplán fontos, hogy őrizzük meg a lelki egészségünket.

A békesség istene pedig töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek reménységben a Szent Szellem ereje által.  Róma 15:13

Az tud igazán örülni, békében reménykedni, aki jó helyre kötötte ki a hajóját.

Kiss György

2022.08.21.

Legyek éberek

Jézus azt mondja ma is: legyetek éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. 

Példabeszéd a tíz szűzről.  (Mt 25:113)

251A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. 2Öt balga volt közülük, öt pedig okos. 3A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele. 4Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek korsójukban. 5A vőlegény késett, így valamennyien elálmosodtak és elaludtak. 6Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény, menjetek ki elébe! – 7Erre a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásukat. 8A balgák kérték az okosakat: Adjatok egy kis olajat! Lámpásunk kialvóban van. – 9Nem adunk – felelték az okosak –, mert akkor nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. 10Míg odavoltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a menyegzőre. Ezzel az ajtó bezárult. 11Később megérkezett a többi szűz is. Beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk! 12De ő így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. 13Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.

Légy készen és legyen telve a lámpásod olajjal. A lámpásban levő olaj bősége azt jelenti, hogy időt töltünk az Úrral. Hallgatni, kérdezni. bensőséges kapcsolatba lenni vele, ami által egyre jobban megismerhetjük  Őt..
(A teljes tanítás itt hallgatható meg: )

Jézus az Ószövetségben

Az Ószövetséget olvasva és tanulmányozva megérthetjük, hogy Isten keresi az embert, akit nem elpusztítani, hanem megmenteni akar mindenkit. Isten már a kezdetektől fogva keresi az ember megváltásának a módját.

Erről szól Isten megváltási terve, ami végigvonul az egész Biblián.

Életünk legfőbb célja, hogy a lehető legtökéletesebb választ adjuk Isten hívó szavára és szeretetére. Isten szabad akaratot adott minden embernek, hogy szabadon dönthessünk mellette, és ellene is.

Miközben Jézus személyéből indulunk ki, nem szabad elfelejteni, hogy róla szól az egész Szentírás. Az ószövetségben Jézusra mutató előképek hosszú sorával találkozhatunk. Az írásokat tanulmányozva megtudhatjuk, hogy milyen lesz a Messiás, milyen szerepet tölt majd be, milyen törzsből származik, mit jelentenek a szövetségek…  Az ó és újszövetség együttes olvasásával képessé válunk, hogy még jobban értékelhessük az Ő személyének gazdagságát és tökéletességét, megismerhessük és szorosabban követhessük őt.

A teljes tanítás itt meghallgatható:

Kiss György

2022.07.31.

Isten ma is munkálkodik…

Ez az a nap amit az Úr rendelt, hogy örvendjünk és vigadjunk ezen.

Hogyan működik Isten királysága a mi életünkben? Sokat beszélünk arról, hogy a bibliai hősök idejében ez hogyan történt. De Isten ma is él, beszél hozzánk, szól hozzánk és munkálkodik. itt, most a mi életünkben.

Nem szállnak le angyalok, nem dőlnek le jerikói falak, nem válik ketté a Vörös tenger. Viszont Isten ma is munkálkodik.

A változást azonban ne másoktól várjuk, a változás mindig bennünk van. Te magad légy az a változás, amit a világban látni szeretnél.

Kiss György

2022.07.24.

Időzz Isten jelenlétében

Folyamatosan keresnünk kell az Istennel való bensőséges kapcsolatot, amit azonban a világ felszínén nem találunk meg.

Isten hangja meghallásának a feltétele, hogy eloldódjunk a világtól, a világ zajától. Ehhez a lelkünkkel akarati döntést kell hoznunk. S ahogy a földi világ számára lezárjuk magunkat, és a földi gondolatoktól felszabadulunk, képesek leszünk elmerülni a szellemi gondolatokba és belehallgatni a bensőnkbe, a szívünkbe, hiszen onnan indul ki minden élet.

Boldogok a szellemben szegények, akik ki tudják üríteni a szellemüket. Isten pedig szólni fog mindenkihez, aki tiszta szívvel fordul hozzá. A szíven keresztül Isten minden kérdésre választ ad.

Az Ő hangja annál tisztábban és határozottabban hallatszik, minél kevesebb világi gondolat, benyomás terheli a szívet. Az így „kiüresedett” szívvel akadálytalanul be tudunk lépni a szellemi áramlatba. meghallva Isten megszakítás nélküli beszédét, ami az Ő szellemének a túlfolyása.

Kiss György

2022.07.10.

A nyugalom napja

Isten azt akarja, hogy élvezzük az Ő nyugalmát. Ahogy Isten a teremtés hat napja után megpihent az embert is hívja ebbe a nyugalomba.

“Annakokáért megvan a szombatja Isten népének. Mert aki belépett az Ő nyugalmába, ő maga is megszűnt cselekedeteitől, ahogyan Isten az övéitől. Legyünk tehát szorgalmasak, hogy belépjünk abba a nyugalomba… ” Zsidókhoz írt levél 4:9-11

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28).

2 Mózes 20:8  “Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt!”

Máté 11:29  “Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.”

Az embernek szüksége van megpihenni, de fontos, hogy olyan módon tegye, ahogyan azt Isten rendelte. A pihenőnapok túlszervezése helyett fordítsunk hangsúlyt az Úrral való közösségre. Aki teheti heti rendszerességgel töltsön hosszabb időt, akár egy egész napot Isten jenlétében.

Menjünk be az Atya nyugalmába dicséret és imádat által. Isten azt akarja, hogy átadjuk magunkat neki és a nyugalom helyén felüdüljünk lelki, testi és szellemi téren egyaránt. Az imádság nemcsak a kérések felsorolását, hanem kétirányú kommunikációt jelenti Istennel.

Miközben tanulmányozzuk az igét Isten szól hozzánk, és ott van a gyógyulás,a  szabadulás. A szellemünk, az elménk kitisztul, megerősüdünk. Felszabadulunk a félelmek, aggodalmak alól, a negatív érzelmektől, a lelkiismeretünk felszabadul, testileg és mentálisan is regenerálódunk…

 

Kiss György

2022.07.03.

Az igazi szabadság

Minden ember vágyik a szabadságra. De mi az igazi szabadság?

A szabadság az igazság megismerése. Az igazság megismerése pedig nem más, mint megismerni Jézus Krisztust, Isten igéjét, és az Atyát.

Jézus a benne hívő zsidóknak a következőket mondta: „megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” János 8:32

Egy másik alkalommal pedig így válaszolt:

“Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. (János 14:6)

Hívőként is nagy szükségünk van rá, hogy megerősödjünk ebben a bizonytalan világban és az identitásunk stabil legyen. Minden hívő, aki átadta az életét és az élő Isten felé fordult elmondhatja, hogy Isten gyermeke az ő maradandó, élő igéje, a szellemi újjászületés által.

Róma 8:14 Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!”

Ahogy a szellemünk, a belső emberünk újjá születik, az a lelkünkre is hatással lesz. Az újjászületett ember nemcsak Isten felé, hanem az Isten által újjá szült testvére felé is szeretettel fordul.

Jakab 1:18 Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.

  1. Korintus 4:15 Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok; mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által.

    Kiss György

    2022.06.19.