Címke: featured

Isten időzítése

Az utolsó időkben élünk és közel van az Úr visszajövetele. Isten templomaiként azonban nem haragra vagyunk rendelve, hanem, hogy elnyerjük az üdvösséget és a Bárány menyegzőjére készülünk.

I  Thessalonika  5:1-6

5:1  Az idõkrõl és idõszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 5:2  Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jõ el, mint a tolvaj éjjel. 5:3  Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. 5:4  De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. 5:5  Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

5:6  Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. 5:7  Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. 5:8  Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. 5:9  Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,

A teljes tanítás itt meghallgatható:

 Bereznai Áron

2021.06.21

Az Úr jókedvének esztendeje

Luk 4:16 Jézus Názáretbe ment, a hol felneveltetett: és bement, szokása szerint, szombat napon a zsinagógába, és felállt olvasni.
 4:17 És adták néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, a hol ez vala írva:
4:18 Az Úrnak lelke van és rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyitását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,
4:19 Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.  4:20 És behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenek szemei reá valának függesztve.
 4:21 Õ pedig kezdett hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.

 

Efézus 1:3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
1:4 A szerint, a mint magának kiválasztott minket Õ benne a világ teremtetése elõtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Õ elõtte szeretet által,
1:5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Õ akaratjának jó kedve szerint,
1:6 Kegyelme dicsõségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,
1:7 A kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, a bûnöknek bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.
1:8 Melyet nagy bõséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,
1:9 Megismertetvén velünk az Õ akaratjának titkait az Õ jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,
1:10 Az idõk teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;

Tóth Viktor

2021.06.06

Az igazi öröm forrása

Az igazi öröm forrása Isten.  A boldog Isten, aki mindenkit be akar tölteni örömmel.

 “A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bõvölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által” – 
olvashatjuk Római levélben. (Róma 15:13)

“Az Úrnak öröme a ti erõsségetek.” Neh_8:10

„ Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket”, 2 Korintus 5:14

Az örök szerelem megtalálható, Istenben létezik.

Amint az Isten szerelmese leszel, soha nem leszel egyedül, Ő soha nem fog elhagyni, és ez a szerelem örökké tart.  Ha még nem tapasztaltad meg, keresd, kutasd, addig ne nyugodj, amíg meg nem találod.

Kiss György

2021.05.30.

 

A Szen Szellem kiáradása

Isten ajándéka a Szent Szellem, aki betölt és minden igazságra elvezeti a hívőket.

“És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
És lett nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betöltötte az egész házat, a hol ülnek vala.
És megjelentek elõttük kettős tüzes nyelvek és ült mindenkire azok közül.
És megteltek mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.

Apostolok cselekedetei 2:1-4

Mit jelentett ez a hívők számára akkor, és ma?

A teljes hanganyag itt hallgatható meg:

Kiss György

2025.05.23.

Jézus Krisztus mennybemenetele

A feltámadott Úr Jézus mennybemenetelének ünnepe húsvét után a 40. nap. Ekkor ünnepli a kereszténység a feltámadott Úr Jézus mennybemenetelét.

“Ez a Jézus, a ki felviteték tõletek a mennybe, akképen jõ el, a miképen láttátok õt felmenni a mennybe.”

Mit jelez Jézus felvitetése a mennybe?

 • Jézus mennybemenetele jelezte Jézus földi szolgálatának végét.
 • A Fiú visszatért az Atyához.
 • Az emberi korlátozottság véget ért, földi ideje lejárt.
 • A földi munkájának eredményességét jelzi, hogy minden tökéletesen beteljesedett a munkájában.
 • Ez jelezte, hogy visszatért az ő mennyei dicsőségébe.
 • Az Atya általi felmagasztalását jelezi.
 • Lehetőség nyílt ez által hogy helyet készítsen számunkra.
 • Ahogy Ő elment, úgy fog eljönni.

 

Kiss György

2021.05.16.

A hit

 

Az igaz ember hitből él

Az ember sorsa a hitének a függvénye

Márk 9:23 Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.

A hit definíciója a Biblia szerint:

„A hit a remélt dolgok valósága és a nem látható dolgokról való meggyőződés.” Zsidó levél 11:1

A hit 7 jellemzője:

 1. A szívben jön létre
 2. A hitet a beszéd szabadítja fel
 3. Cselekedetek nélkül a hit halott
 4. Isten beszédén alapul.
 5. A jelenre fókuszál
 6. A láthatatlanokra néz
 7. A hit nem kételkedikA folytatásban: A hit mértéke és a hit szintjei…

2021.05.08. Vasárnap

Kiss György

Anna története

Az anyai szeretet önzetlenségének egyik legnagyszerűbb példája a Bibliában  Anna, Sámuel próféta édesanyjának a története.

Az ő életén és imáin keresztül  az Istennel való közösség mélysége és az önzetlen szeretet példája egyaránt feltárul.

1 Sámuel 1:9 És felkelt Anna, minekutána ettek Silóban és minekutána ittak, (Éli pap pedig az Úrnak templomában az ajtófélnél ül vala székében), 1 Sa 1:10 És lelkében elkeseredve, könyörgött az Úrnak, és igen sír vala.
1Sa 1:11 És fogadást tőn, mondván: Seregeknek Ura! ha megtekinted a “Seregeknek Ura! ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiúmagzatot adsz szolgáló leányodnak: én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha!Anna hálaimája:

1 Sámuel 2:1-10  És imádkozék Anna, és monda:
1Sa 2:2 Senki sincs olyan szent, mint az Úr, Sõt rajtad kivül senki sincs. Nincsen olyan kõszál, mint a mi Istenünk.
1Sa 2:3 Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen; Szátokból ne jõjjön kérkedõ szó, Mert mindentudó Isten az Úr, És a cselekedeteket õ ítéli meg.
1Sa 2:4 Az erõs kézíjjasokat megrontja, És a roskadozókat erõvel övedzi fel,
1Sa 2:5 A megelégedettek bérért szegõdnek el, Éhezõk pedig nem lesznek; S míg a magtalan hét gyermeket szül, A sok gyermekû megfogyatkozik.
1Sa 2:6 Az Úr öl és elevenít, Sírba visz és visszahoz.
1Sa 2:7 Az Úr szegénynyé tesz és gazdagít, Megaláz s fel is magasztal;
1Sa 2:8 Felemeli a porból a szegényt, És a sárból kihozza a szûkölködõt, Hogy ültesse hatalmasok mellé, És a dicsõségnek székét adja nékik; Mert az Úré a földnek oszlopai, És azokra helyezé a föld kerekségét.
1Sa 2:9 Híveinek lábait megoltalmazza, De az istentelenek setétségben némulnak el, Mert nem az erõ teszi hatalmassá az embert.
1Sa 2:10 Az Úr, a kik vele versengenek, megrontja, Mennydörög felettök az égben, Az Úr megítéli a földnek határait, Királyának pedig hatalmat ad, És felemeli felkentjének szarvát!

Kiss György

2021.05.02