Kegyelem és Igazság

Sokan csak ismeret szintjén mozogna az Istennel való kapcsolatban, de nincsenek megtapasztalásaik. Mind a kettőre szükség van. Fontos a kijelentés a szívedben Isten kegyeleméről. Ezáltal közel jön hozzád és megtapasztalod az Úr irgalmát és kegyelmét. 

Joh 1:14. 16-17  És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. …
…És az õ teljességébõl vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.  Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.

Jézus Krisztus megtestesülése, kereszthalála és feltámadása egy új korszakot nyitott az emberiség számára, a kegyelem és az igazság korszakát.

A hívőknek világosan fel kell ismerniük, hogy kegyelem alatt állnak, nem pedig a mózesi törvény alatt (Róma 6:14). A A hívőknek mindenkor emlékezniük kell arra, hogy jelenlegi életvitelük nem a törvény alapjain, hanem kizárólag Isten kegyelmének alapjain nyugszik.

Efézus2:8-9 Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez;  Nem cselekedetekbõl, hogy senki ne kérkedjék.

Kiss György